شنبه, 02 تیر 1397

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

amaken mazhabiجدول ذیل ترم بندی پیشنهادی رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی مقطع کارشناسی ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF