مدیریت اماکن متبرکه مذهبی

ترم بندی پیشنهادی رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی مقطع کارشناسی ارشد

amaken mazhabiجدول ذیل ترم بندی پیشنهادی رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی مقطع کارشناسی ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF