روانشناسی عمومی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی  مورخ 1366/01/20 می باشد:

 

 

 

 

 مقدمه:

نظر به ضرورت نظام آموزشی جدیدمنطبق بر اهداف دانشگاه اسلامی،شورای عالی برنامه ریزی مسئولیت تهیه و تدوین طرح نوین آموزش علوم انسانی را به گروه علوم انسانی محول نموده و در این رهگذر تهیه طرح جدید آموزشی روانشناسی عمومی به کمیته تخصصی روانشناسی واگذار گردید.

این کمیته مرکب از عده ای از اساتید روانشناسی عمومی دانشگاه ها بر اساس وظایفی که از طرف گروه علوم انسانی تدوین گردیده از تاریخ بهمن ماه 1359 فعالیت خود را آغاز کرده و نتیجه این فعالیت به تدوین و تهیه طرحهای مراحل مختلف آموزش روانشناسی در دانشگاه از جمله طرح دوره کارشناسی ارشد و روانشناسی عمومی انجامید.

 

تعریف:

روانشناسی عمومی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یکی از شاخه های علوم انسانی است که مربوط به به علل رفتار های انسان و چگونگی استفاده از روانشناسی در امر آموزش و پرورش و شناخت کودکان عادی و استثنایی و کاربرد روانشناسی در مسائل روانی اجتماعی می باشد.

 

هدف:

هدف عام این برنامه ارائه معلومات و ایجاد مهارت های لازم در افرادیست که برای به عهده گرفتن فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان ها و نهاد های جمهوری اسلامی در دانشگاه ها آماده می شوند.

هدف خاص برنامه آماده سازی افرادی است که بتوانند مسئولیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها را در رشته ها و شاخه های روانشناسی به عهده گیرند.

 

 طول دوره و شکل نظام:

دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی حداقل شامل 4 ترم (2 سال) دارای 36 واحد بوده و به شکل نظام کارشناسی ارشد ناپیوسته می باشد.

pdfدانلود فایل PDF