مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (گرایش رفتار سازمانی) برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی مصوبه جلسه 344 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و بازنگری شده مورخ 1376/4/22 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی آموزشی می باشد:

pdfدانلود فایل PDF