مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (گرایش رفتار سازمانی) برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی مصوبه جلسه 344 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و بازنگری شده مورخ 1376/4/22 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی آموزشی می باشد:

 

 

 

 

1.تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز اداره ها،موسسه ها و شرکت های دولتی و غیر انتفاعی و مردم نهاد است.

در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت دولتی قادر خواهند شد تا به منزله پژوهشگر به مطالعه پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمان ها کمک نمایند.

 

2.طول دوره و شکل نظام:

طول دوره حداکثر 6 نیمسال است که شامل واحد های نظری و پایان نامه خواهد بود.هر نیمسال تحصیلی 16 هفته خواهد بود.در این دوره علاوه بر دروس نظری،دانشجویان موظف اند  قابلیت و مهارت های خود را برای پژوهش درباره یکی از مسائل یا مشکلات کاربردی و علمی مدیریت دولتی نشان دهند.

 

3.تعداد واحد درسی:

  • دروس پایه 10 واحد
  • دروس اصلی 10 واحد
  • دروس تخصصی 8 واحد
  • پایان نامه 4 واحد

 

pdfدانلود فایل PDF