شنبه, 02 تیر 1397

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

bazargani 1جدول ذیل ترم بندی پیشنهادی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی – مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF