لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) مقطع کارشناسی ارشد

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

 

1) دروس اصلی
1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 2    
2 تئوری های مدیریت پیشرفته 2 2    
3 سیستم های اطلاعاتی مدیریت پییشرفته 2 2    
4 تحلیل آماری 2 2    
5 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 2    
6 بازارشناسی و مسایل بازاریابی 2 2    
7 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 2   مدیریت رفتار سازمانی
8 حسابداری مدیریت 2 2    
9 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 2    
10 اقتصاد مدیریت 2 2    
جمع 20  
2) دروس تخصصی
11 مدیریت سرمایه گذاری ها 2 2    
12 بازار و نهادهای مالی 2 2    
13 حقوق بازرگانی 2 2   بازار شناسی و مسائل بازاریابی
14 سمینار در مدیریت مالی 2 2    
15 پایان نامه 4      
جمع 12      
جمع کل 32      
3) دروس پیش نیاز
16 زبان تخصصی 2 2    
17 ریاضی 2 2    
18 آمار کاربردی 3 3    
19 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 3 3    
20 مبانی سازمان و مدیریت 3 3    
21 روش تحقیق پیشرفته 3 3    
22 مدیریت رفتار سازمانی 3 3    
23 تحقیق در عملیات 3 3    
24 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 3 3    
25 مدیریت منابع انسانی 3 3    
جمع 28