❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) مقطع کارشناسی ارشد

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

 

1) دروس اصلی
1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 2    
2 تئوری های مدیریت پیشرفته 2 2    
3 سیستم های اطلاعاتی مدیریت پییشرفته 2 2    
4 تحلیل آماری 2 2    
5 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 2    
6 بازارشناسی و مسایل بازاریابی 2 2    
7 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 2   مدیریت رفتار سازمانی
8 حسابداری مدیریت 2 2    
9 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 2    
10 اقتصاد مدیریت 2 2    
جمع 20  
2) دروس تخصصی
11 مدیریت سرمایه گذاری ها 2 2    
12 بازار و نهادهای مالی 2 2    
13 حقوق بازرگانی 2 2   بازار شناسی و مسائل بازاریابی
14 سمینار در مدیریت مالی 2 2    
15 پایان نامه 4      
جمع 12      
جمع کل 32      
3) دروس پیش نیاز
16 زبان تخصصی 2 2    
17 ریاضی 2 2    
18 آمار کاربردی 3 3    
19 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 3 3    
20 مبانی سازمان و مدیریت 3 3    
21 روش تحقیق پیشرفته 3 3    
22 مدیریت رفتار سازمانی 3 3    
23 تحقیق در عملیات 3 3    
24 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 3 3    
25 مدیریت منابع انسانی 3 3    
جمع 28