حقوق عمومی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه دویست و نود و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی  مورخ 1374/02/03 می باشد:

pdfدانلود فایل PDF