❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های مجازی

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی)

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) جمعه 9 اسفند

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) شنبه 10 اسفند- واحد خواهران

 
 لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) یکشنبه 11 اسفند- واحد برادران
 لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) یکشنبه 11 اسفند- واحد خواهران
 لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) دوشنبه 12 اسفند- واحد برادران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) دوشنبه 12 اسفند- واحد خواهران

 

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 13 اسفند- واحد برادران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 13 اسفند- واحد خواهران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) چهارشنبه 14 اسفند- واحد برادران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) چهارشنبه 14 اسفند- واحد خواهران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) پنجشنبه 15 اسفند- واحد خواهران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) پنجشنبه 15 اسفند-مقطع کارشناسی ارشد