آیین نامه تخفیف شهریه رتبه های برتر کنکور

 

آیین نامه تخفیف شهریه برای رتبه های برتر کنکور


مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر جهت تشویق و حمایت از دانشجویان دارای رتبه های برتر کنکور سراسری تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است.
تخفیف شهریه: طبق تقسیم بندی ذیل درصدی از شهریه دانشجویان به عنوان تخفیف در نظر گرفته می شود.
تبصره: تخفیف ذیل صرفا در نیمسال اول محاسبه می گردد و استمرار آن منوط به اخذ معدل الف در ترم های بعد می باشد.

تخفیف شهریه ثابت

100%

60%

50%

40%

30%

نام رشته

تعداد کل شرکت کنندگان

از

الی

از

الی

از

الی

از

الی

از

الی

تجربی

468159

1

1000

1001

9000

9001

18000

18001

28000

28001

38000

ریاضی

162879

1

1000

1001

3000

3001

6000

6001

10000

10001

13000

انسانی

161500

1

1000

1001

3000

3001

6000

6001

10000

10001

13000

زبان

6661

1

500

501

1000

1001

1500

1501

2000

2001

2500

هنر

9881

1

500

501

1000

1001

1500

1501

2000

2001

2500