اساتید گروه روانشناسی

 

 azarbaigani

 salehi

 abdizarin

 gholami

دکتر محسن دیبایی

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

دکتر مسعود آذربایجانی

دانشیار - عضو هیات علمیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر مبین صالحی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر سهراب عبدی زرین

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمدتقی غلامی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رو

bahrami

z abbasi

arshid

 

 

دکتر اعظم بهرامی

دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان

 دکتر زهره عباسی
دکتری روانشناسی

مدیریت و مسئول فنی مرکز مشاوره فرحان

 استاد جعفر آرشید

استاد برجسته روانشناسی و بنیانگذار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

دکتر سید رکن الدین رشیدی آل هاشم

استادیار-عضو هیات علمی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق 

دکتر محمد داوری

استادیار-عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

       

دکتر داوود صفا

مربی-دکتری جامعه شناسی از دانشگاه آزاد