اساتید گروه علوم ورزشی

 

 

 

 

 

دکتر علی قاسمی کهریزسنگی

استادیار- عضو هیئت علمی دانشگاه قم

 دکتر علی ذاکریان

دانش آموخته رشته مدیریت ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران- مربی تیم ملی فریزبی 

دکتر عباس مهرانپور

دانش آموخته دانشگاه ملی بانکوک

دکتر محمد پورکیانی

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مدیرکل اسبق تربیت بدنی وزارت علوم

دکتر حسن سلطانی

مدیر گروه رشته علوم ورزشی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

saberi      

دکتر علی صابری

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر حمید امینی

 دانش آموخته دانشگاه آزاد تهران مرکز

خانم دکتر صفورا صباغیان

دانش آموخته دانشگاه خوارزمی - عضو هیات علمی دانشگاه قم

 خانم دکتر ساره حسنی

دانش آموخته دانشگاه ملی بانکوک

 دکتر محسن شهیدی

 دکتری تربیت بدنی دانشگاه تهران

         

دکتر محسن اکبرپور

 دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه قم-رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

آقای حمید صادقیان

عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمد مشهدی

عضو هیات علمی دانشگاه قم

 

دکتر دهشتی

عضو هیات علمی دانشگاه قم

 
 

دکتر فهیمی

عضو هیات علمی دانشگاه قم