❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

استاد محمدرضا فتحی

 

moeini

مرتبه علمی

استادیار

تحصیلات

دکتری مدیریت تولید و عملیات

گروه آموزشی

مدیریت

محل اخذ مدرک

دانشگاه تهران

پست الکترونیکی

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 



 

 

 

تحصيلات

1) کارشناسى, 1389 , مديريت صنعتى, دانشگاه قم

2) کارشناسى ارشد, 1391 , مديريت صنعتى, دانشگاه تهران

3) دکترى تخصصى, 1394 , مديريت - توليد و عمليات, دانشگاه تهران

 

کتابهاى ترجمه شده

. 1) فتحى، محمد رضا و عبدالحسين جعفرزاده. "تحليل تصميم گيرى چند شاخصه روش ها و نرم افزارها." تهران: ترمه، 1395

. 2) اذر، عادل، عبدالحسين جعفرزاده و محمد رضا فتحى. "بسط تحليل پوششى داده ها با اطلاعات ترجيحى." تهران: نگاه دانش، 1396

 

مقالات چاپ شده در نشريات بين المللى

1) fathi, mohammad reza, leyla amereh, and mohammad hasan maleki. "Combining Fuzzy AHP-Fuzzy COPRAS Model for Personnel

Selection: A Case Study." Global Journal of Management Studies and Researches 4, no. 1 (2017): 1-12.

2) Ebrahimi, Elham, and mohammad reza fathi. "USING FUZZY DEMATEL AND FUZZY SIMILARITY TO DEVELOP A HUMAN CAPITAL

EVALUATION MODEL." International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice 24, no. 6 (2017): 616-635.

 

عناوين دروس

2 ،1396- 1) آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2، کارشناسى، 1395

1 ،1397- 2) آمار و احتمال مهندسى، کارشناسى، 1396

1 ،1396- 3) آمار و کاربرد آن در حسابدارى، کارشناسى، 1395

2 ،1395- 4) آمار و کاربرد آن در مديريت، کارشناسى، 1394

2 ،1394- 5) آمار و کاربرد آن در مديريت 1، کارشناسى، 1393

2 ،1393- 6) آمار و کاربرد آن در مديريت 2، کارشناسى، 1392

2 ،1396- 7) تحقيق در عمليات 1، کارشناسى، 1395

2 ،1397- 8) تحقيق در عمليات 2، کارشناسى، 1396

2 ،1395- 9) رياضيات و کاربرد آن در حسابدارى، کارشناسى، 1394

1 ،1397- 10 ) رياضيات و کاربرد آن در مالى، کارشناسى، 1396

1 ،1395- 11 ) رياضيات و کاربرد آن در مديريت، کارشناسى، 1394

1 ،1395- 12 ) رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1، کارشناسى، 1394

2 ،1393- 13 ) رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2، کارشناسى، 1392

1 ،1396- 14 ) مديريت توليد، کارشناسى، 1395

1 ،1395- 15 ) الگوهاى تصميم گيرى کارآفرينان، کارشناسى ارشد، 1394

1 ،1394- 16 ) برنامه ريزى استراتژيک، کارشناسى ارشد، 1393

2 ،1395- 17 ) برنامه ريزى و کنترل توليد و موجوديها، کارشناسى ارشد، 1394

1 ،1397- 18 ) تحقيق درعمليات پيشرفته، کارشناسى ارشد، 1396

1 ،1396- 19 ) تحليل آمارى، کارشناسى ارشد، 1395

1 ،1395- 20 ) روشهاى کمى در تصميم گيرى مديران، کارشناسى ارشد، 1394

1 ،1396- 21 ) سمينار ويژه آموزش محور( 2)-تحليل آمارى پيشرفته و نرم افزارهاى مرتبط، کارشناسى ارشد، 1395

1 ،1397- 22 ) کاربرد تحقيق در عمليات در مسايل دولتى، کارشناسى ارشد، 1396

1 ،1397- 23 ) کاربرد تئورى تصميم گيرى، کارشناسى ارشد، 1396

2 ،1396- 24 ) کاربرد تئوريهاى تصميم گيرى در مديريت، کارشناسى ارشد، 1395

2 ،1397- 25 ) مديريت زنجيره ارزش، کارشناسى ارشد، 1396

1 ،1396- 26 ) مدلسازى رياضى، کارشناسى ارشد، 1395

 

مقالات چاپ شده در نشريات داخلى

1) فتحى، محمد رضا، فاطمه حسين زاده نجار و فريبا عزيزى. "طراحى مدلى جهت ارزيابى مزيت رقابتى مقصد هاى گردشگرى با استفاده از فنون

.76-59 :(1395) 19 ، فصلنامه جغرافيايى فضاى گردشگرى 5 ".FCOPRAS و LFPP

2) ابراهيمى، الهام و محمد رضا فتحى. "ارائه چارچوبى براى تدوين استراتژى هاى منابع انسانى با رويکرد نقاط مرجع استراتژيک." فصلنامه پژوهش

.28-1 :(1395) 3 ، هاى مديريت منابع انسانى 8

3) بازرگانى، حسين، محمد رضا فتحى و على محقر. "ارائه روشى به منظور طراحى نقشه استراتژى در صنعت نيروگاهى." فصلنامه علوم مديريت

.139-125 :(1395) 42 ، ايران 11

4) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى و حسين نقوى. "ارزيابى عملکرد شعب بانک انصار با رويکرد کارت امتيازى متوازن و تکنيک هاى تصميم گيرى

.105-83 :(1395) 62 ، فصلنامه پژوهش هاى مديريت راهبردى(دانشگاه آزاد واحد نراق) 22 ".VIKOR و ANP چند معياره

5) سلطانى، مرتضى، مرتضى اريان فر، سيد محمد رضا ناصرزاده و محمد رضا فتحى. "شناسايى و رتبهبندى عوامل مؤثر بر قصد خريد تجهيزات

ورزشى از طريق رسانههاى اجتماعي؛کاربرد تکنيک برنامه ريزى ترجيحى فازى لگاريتمى (مورد مطالعه: کاربران رسانه اجتماعى اينستاگرام)." نشريه

.98-87 :(1395) 12 ، پژوهش هاى معاصر در مديريت ورزشى 6

6) عالى پور، يونس، محمد حسن ملکى و محمد رضا فتحى. "تعيين و اولويتبندى استراتژىهاى گردشگرى مذهبى استان قم." فصلنامه جغرافيايى

.108-87 :(1396) 22 ، فضاى گردشگرى 6

7) ملکى، محمد حسن و محمد رضا فتحى. "آينده نگارى مدل هاى تصميم کسب و کار با بکارگيرى رويکرد سناريونويسى." فصلنامه آينده پژوهى

.50-33 :(1396) 1 ، مديريت (دانشگاه آزاد اسلامى) 28

8) بازرگانى، حسين و محمد رضا فتحى. "طراحى نقشه استراتژى با استفاده از مفهوم خانه استراتژى و کپراس فازى در يک شرکت دانش بنيان."

.129-103 :(1396) 65 ، فصلنامه پژوهش هاى مديريت راهبردى(دانشگاه آزاد واحد نراق) 23

9) فتحى، محمد رضا، اميد فرجى و عمران کريمى جوقى. "ارائه مدل ترکيبى مبتنى بر روش اولويت بندى فازى و کپراس جهت انتخاب سبد سهام در

.149-129 :(1396) 32 ، بورس اوراق بهادار تهران." مجله مهندسى مالى و مديريت اوراق بهادار 8

10 ) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى و سيد احمد علوى. "شناسايى و رتبه بندى عوامل موثر در ايجاد سازمان هاى يادگيرنده در کسب و

.36-19 :(1396) 24 ، کارهاى صنعت توريستى استان قم." فصلنامه جغرافيايى فضاى گردشگرى 6

11 ) سهرابى، طهمورث، محسن اعتماد و محمد رضا فتحى. "مدل سازى رياضى شبکه زنجيره تامين حلقه بسته سبز با در نظر گرفتن ريسک تامين:

.122-103 :(1396) 2 ، مطالعه موردى." مجله مدل سازى بيشرفته رياضى 7

12 ) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى و وحيد رضوانى اصل. "آينده نگارى سرمايه گذارى در صنعت مسکن ايران با بکارگيرى رويکرد سناريونويسى

.28-11 :(1396) 4 ، و ماتريس تاثيرات متقاطع." فصلنامه آينده پژوهى مديريت (دانشگاه آزاد اسلامى) 28

راهنمايى پايان نامه

و ارس خاکسترى (مورد مطالعه:دانشگاه شهيد بهشتى)، مهلاسادات صانعى، ANP 1) ارائه مدل تصميم گيرى براى ارزيابى اقدامات سبز با رويکرد

1395/06/ دانشگاه تهران، 24

1395/06/ 2) ارزيابى تامين کنندگان تاب آور با استفاده از سيستم نسبى فازى، داود رمضانى کرمانى، دانشگاه تهران، 24

۳

1395/07/ 3) ارائه الگوى عوامل اجتماعى موثر بر توسعه صلاحيت کارآفرينانه در زنان ايرانى، ليلا آمره، دانشگاه تهران، 04

1395/10/ 4) طراحى مدل يکپارچه ارزيابى سرمايه اجتماعى در باشگاه هاى ورزشى، فاطمه آژنگ، دانشگاه تهران، 14

5) رتبه بندى واحدهاى علمى مديريت و حسابدارى دانشگاههاى برتر ايران با به کارگيرى تکنيک هاى تصميم گيرى چندمعياره، مريم عبدلى مسينان،

1395/11/ دانشگاه تهران، 26

1395/11/ 6) شناسايى عوامل موثر بر اثر بخشى بازاريابى خيرخواهانه، مرضيه مختارى پويا، دانشگاه تهران، 26

1395/11/ 7) شناسايى و اولويت بندى عوامل کليدى موفقيت بازاريابى محتوا در صنايع لبنيات، سحر قربانى، دانشگاه تهران، 27

8) طراحى مدلى جهت ارزيابى عملکرد شعب بانک ملى(استان قم) با بکارگيرى تحليل پوششى داده هاى چند مرحله اى ، کارت امتيازى متوازن

1396/06/ پايدار و برنامه ريزى آرمانى غير خطى، محسن کريمى، دانشگاه تهران، 21

1396/06/ 9) شناسايى و رتبه بندى شاخص هاى کليدى عملکرد صنعت خدمات فنى حفارى، الينا باقرى، دانشگاه تهران، 28

10 ) ارائه چارچوبى به منظور ارزيابى عملکرد سازمانى مبتنى بر مديريت دانش و نوآورى. مطالعه موردى: شرکت آسيا تک، شهاب وهابزاده، دانشگاه

1396/06/ تهران، 29

 

همايشهاى بين المللى

1) fathi, mohammad reza, and morteza kolivand. "FACILITY LOCATION SELECTION: A NEW INTEGRATED APPROACH WITH FUZZY

PRIORITIZATION METHOD AND PROMETHEE BASED ON GENETIC ALGORITHM." Sixth International Conference on Accounting and

Management with modern research Sciences, Tehran.

2) zadeh sarraf, amin, and mohammad reza fathi. "Design a Knowledge-Based Performance Evaluation and Predicting System: A Case

of Knowledge-Based Enterprises." International Congress of Management, Economy and Policy, İSTANBUL.

3) fathi, mohammad reza, mohammad hasan maleki, Fariborz Pashang, and Hassan Hosseininia. "A Novel Hybrid MCDM Model for

Location Selection of Collection Centers in Closed Loop Supply Chain based on Sustainability Dimension." The third International

Conference on Industrial Management, Tehran.

4) کريمى زارچى، ابوالفضل، محمد کريمى زارچى، محمد رضا فتحى و محمد حسن ملکى. "شناسايى و بررسى عوامل موثر بر پياده سازى نظام

سومين کنفرانس بين المللى مديريت و اقتصاد با رويکرد اقتصاد مقاومتى، مشهد. ".TOPSIS بودجه ريزى عملياتى با استفاده از مدل الماس و تکنيک

5) ملکى، محمد حسن، محمد رضا فتحى و محمد فهيمى. "سيستم سنجش آموزش عالى در حوزه فناورى اطلاعات از منظر نقشه جامع علمى

کشور." اولين کنفرانس بين المللى تکنيک هاى مديريت و حسابدارى ، تهران.

6) فتحى، محمد رضا و حامد کچويى. "ارائه مدلى يکپارچه مبتنى بر کارت امتيازى متوازن و تکنيک هاى تصميم گيرى چند معياره جهت ارزيابى عملکرد

شرکت هاى دارويى بورس اوراق بهادار تهران." اولين کنفرانس بين المللى تکنيک هاى مديريت و حسابدارى ، تهران.

7) نصرالهى، مهدى، محمد رضا فتحى، سيامک رحيم پور و محمد حسن ملکى. "شناسايى و رتبه بندى عوامل موثر بر فرهنگ فروش در صنعت بيمه

ايران (مطالعه موردى: مقايسه شرکت هاى بيمه دولتى ايران)." ششمين کنفرانس بين المللى حسابدارى و مديريت با رويکرد علوم پژوهشى نوين،

تهران.

8) ملکى، محمد حسن، محمد رضا فتحى و سمانه جوکار. "بررسى ارتباط بين هزينه نمايندگى، پاداش مديران و شکاف قيمت گذارى سهام در

شرکتهاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." دومين کنفرانس بين المللى حسابدارى و مديريت در هزاره سوم، رشت.

9) نصرالهى، مهدى، محمد رضا فتحى، ندا محمدى حسن ابادى و محمد حسن ملکى. "شناسايى و اولويت بندى عوامل کليدى موفقيت در توسعه

محصولات جديد شوينده و بهداشتى در استان قزوين." ششمين کنفرانس بين المللى حسابدارى و مديريت با رويکرد علوم پژوهشى نوين، تهران.

10 ) بيانلو، زهره و محمد رضا فتحى. "بررسى روش تحليل اسناد ثبت اختراع در فرايند آينده نگارى فناورى." دومين کنفرانس بين المللى مديريت،

حسابدارى و حسابرسى پويا، تهران.

11 ) پورحسرت، حسين، اميد فرجى و محمد رضا فتحى. "بررسى سودمندى و امکان سنجى اجراى سيستم هزينه يابى بر مبناى فعاليت در مراکز

حوزوى و علوم دينى با تکيه بر تئورى اقتضائى (احتمالى)." دومين کنفرانس بين المللى مديريت، حسابدارى و حسابرسى پويا، تهران.

مشاوره پايان نامه

1395/06/ 1) شناسايى و رتبه بندى عوامل موثر بر قصد خريد لوازم ورزشى از طريق رسانه هاى اجتماعى، مرتضى آريان فر، دانشگاه تهران، 14

1395/06/ 2) تدوين و رتبه بندى استراتژى هاى منابع انسانى پايدار با بکارگيرى روش اولويت بندى فازى، الهام حسن زاده، دانشگاه تهران، 24

۴

3) طراحى مدلى براى ارزيابى و اولويت بندى پروژه هاى حمل و نقل شهرى با رويکرد توسعه انسان محور، نسيم جسرى، دانشگاه تهران،

1395/11/20

4) طراحى مدل قابليتهاى استراتژيک توليدى: رويکرد مدلسازى معادلات ساختارى و پويايى شناسى سيستم (مورد مطالعه- شرکت خودروسازى

1396/06/ سايپا)، آرش ربيعى، دانشگاه تهران، 21

 

همايشهاى داخلى

1) امره، ليلا، محمد رضا فتحى، حسين خنيفر و محمد حسن ملکى. "طراحى چارچوبى براى انتخاب مديران منابع انسانى در سازمان هاى دولتى با

استفاده از سيستم نسبى فازى." سومين کنفرانس بين المللى مديريت و اقتصاد با رويکرد اقتصاد مقاومتى، مشهد.

2) ملکى، محمد حسن، محمد رضا فتحى و عصمت جهان بخشى. "ارائه و پيادهسازى مدل ترکيبى تقاضا در زنجيره تأمين با رويکرد پويايى سيستم

(مطالعه موردى شرکت توزيع نيروى برق استان البرز)." اولين کنفرانس ملى مدل ها و تکنيک هاى کمى در مديريت،.

3) فتحى، محمد رضا، سيد مرادعلى حسينى و سيد حسن مسعودى علوى. "ارائه مدلى جهت رتبه بندى عملکرد مالى شرکت هاى صنايع غذايى

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنيک هاى تصميم گيرى چند معياره." اولين کنفرانس ملى مديريت و مهندسى پيشرفت،

تهران.

4) اهنگرى، سعيده السادات، محمد رضا فتحى و منصور مومنى . "بخش بندى مشتريان به وسيله شبکه هاى عصبى با تکنيک نگاشت خودسازمانده

مطالعه موردى بانک شهر)." اولين کنفرانس بين المللى تکنيک هاى مديريت و حسابدارى ، تهران. ) (SOM)

5) ملکى، محمد حسن، محمد رضا فتحى و فرشيد کريمى. "بررسى تأثير برون سپارى نگهدارى و تعميرات بر عملکرد شرکت بهرهبردارى نفت و گاز

کارون." دومين کنفرانس بين المللى حسابدارى و مديريت در هزاره سوم، رشت.

6) مختارى پويا، مرضيه، حميدرضا ايرانى و محمد رضا فتحى. "مرورى جامع بر بازاريابى خيرخواهانه در ايران و جهان." کنفرانس ملى مديريت و بهبود

فضاى کسب و کار، قم.

7) نصراللهى، مهدى، سعيد جعفرى تيتکانلو و محمد رضا فتحى. "تحليل پرداخت يارانه دارو در نظام بهداشتى درمانى ايران: رويکرد پويايى سيستم."

سومين کنفرانس بين المللى مديريت و مهندسى صنايع با تاکيد بر مديريت دانش تعالى و توانمندى رقابتى، تهران.

8) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى، زينب ناصرى و مرتضى کوليوند. "بررسى تأثير تأمين مالى بر رابطه کيفيت گزارشگرى مالى و کارايى

سرمايه گذارى." سومين کنفرانس بين المللى مديريت و مهندسى صنايع با تاکيد بر مديريت دانش تعالى و توانمندى رقابتى، تهران.

9) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى، على تيمورى و ميلاد عبدلى. "شناسايى و رتبه بندى استراتژى هاى کاهش ريسک در زنجيره تامين

شرکت هاى صنعتى با رويکرد کپراس فازى: مطالعه موردى شرکت مهرکام پارس." سومين کنفرانس بينالمللى مديريت صنعتى، تهران.

10 ) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى، انسيه سروريان و محمد جواد سردارى. "تدوين استراتژى هاى مالى دانشگاه قم با استفاده از ماتريس

سومين کنفرانس ملى رويکردهاى نوين در علوم انسانى، چالشها و راه حل ها، سمنان. ".SWOT

 

فعاليتهاى اجرايى

1396 ، ايران، تهران /04/24 ،1396/04/ 1) عضو گروه بررسى سوابق پزوهشى مصاحبه دکترى دانشکده مديريت و حسابدارى، 22

 

کتابهاى تاليفى

. 1) جندقى ، غلامرضا، محمد رضا فتحى و محمد حسن ملکى. "مباحث نرم در تحقيق در عمليات." تهران: نگاه دانش، 1397

داورىهاى انجام شده

1396/01/ 1) دومين کنفرانس بين المللى مديريت و حسابدارى، تهران، 20

تحصيلات

1) کارشناسى, 1389 , مديريت صنعتى, دانشگاه قم

2) کارشناسى ارشد, 1391 , مديريت صنعتى, دانشگاه تهران

3) دکترى تخصصى, 1394 , مديريت - توليد و عمليات, دانشگاه تهران

 

کتابهاى ترجمه شده

. 1) فتحى، محمد رضا و عبدالحسين جعفرزاده. "تحليل تصميم گيرى چند شاخصه روش ها و نرم افزارها." تهران: ترمه، 1395

. 2) اذر، عادل، عبدالحسين جعفرزاده و محمد رضا فتحى. "بسط تحليل پوششى داده ها با اطلاعات ترجيحى." تهران: نگاه دانش، 1396

 

مقالات چاپ شده در نشريات بين المللى

1) fathi, mohammad reza, leyla amereh, and mohammad hasan maleki. "Combining Fuzzy AHP-Fuzzy COPRAS Model for Personnel

Selection: A Case Study." Global Journal of Management Studies and Researches 4, no. 1 (2017): 1-12.

2) Ebrahimi, Elham, and mohammad reza fathi. "USING FUZZY DEMATEL AND FUZZY SIMILARITY TO DEVELOP A HUMAN CAPITAL

EVALUATION MODEL." International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice 24, no. 6 (2017): 616-635.

 

عناوين دروس

2 ،1396- 1) آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2، کارشناسى، 1395

1 ،1397- 2) آمار و احتمال مهندسى، کارشناسى، 1396

1 ،1396- 3) آمار و کاربرد آن در حسابدارى، کارشناسى، 1395

2 ،1395- 4) آمار و کاربرد آن در مديريت، کارشناسى، 1394

2 ،1394- 5) آمار و کاربرد آن در مديريت 1، کارشناسى، 1393

2 ،1393- 6) آمار و کاربرد آن در مديريت 2، کارشناسى، 1392

2 ،1396- 7) تحقيق در عمليات 1، کارشناسى، 1395

2 ،1397- 8) تحقيق در عمليات 2، کارشناسى، 1396

2 ،1395- 9) رياضيات و کاربرد آن در حسابدارى، کارشناسى، 1394

1 ،1397- 10 ) رياضيات و کاربرد آن در مالى، کارشناسى، 1396

1 ،1395- 11 ) رياضيات و کاربرد آن در مديريت، کارشناسى، 1394

1 ،1395- 12 ) رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1، کارشناسى، 1394

2 ،1393- 13 ) رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2، کارشناسى، 1392

1 ،1396- 14 ) مديريت توليد، کارشناسى، 1395

1 ،1395- 15 ) الگوهاى تصميم گيرى کارآفرينان، کارشناسى ارشد، 1394

1 ،1394- 16 ) برنامه ريزى استراتژيک، کارشناسى ارشد، 1393

۲

2 ،1395- 17 ) برنامه ريزى و کنترل توليد و موجوديها، کارشناسى ارشد، 1394

1 ،1397- 18 ) تحقيق درعمليات پيشرفته، کارشناسى ارشد، 1396

1 ،1396- 19 ) تحليل آمارى، کارشناسى ارشد، 1395

1 ،1395- 20 ) روشهاى کمى در تصميم گيرى مديران، کارشناسى ارشد، 1394

1 ،1396- 21 ) سمينار ويژه آموزش محور( 2)-تحليل آمارى پيشرفته و نرم افزارهاى مرتبط، کارشناسى ارشد، 1395

1 ،1397- 22 ) کاربرد تحقيق در عمليات در مسايل دولتى، کارشناسى ارشد، 1396

1 ،1397- 23 ) کاربرد تئورى تصميم گيرى، کارشناسى ارشد، 1396

2 ،1396- 24 ) کاربرد تئوريهاى تصميم گيرى در مديريت، کارشناسى ارشد، 1395

2 ،1397- 25 ) مديريت زنجيره ارزش، کارشناسى ارشد، 1396

1 ،1396- 26 ) مدلسازى رياضى، کارشناسى ارشد، 1395

 

مقالات چاپ شده در نشريات داخلى

1) فتحى، محمد رضا، فاطمه حسين زاده نجار و فريبا عزيزى. "طراحى مدلى جهت ارزيابى مزيت رقابتى مقصد هاى گردشگرى با استفاده از فنون

.76-59 :(1395) 19 ، فصلنامه جغرافيايى فضاى گردشگرى 5 ".FCOPRAS و LFPP

2) ابراهيمى، الهام و محمد رضا فتحى. "ارائه چارچوبى براى تدوين استراتژى هاى منابع انسانى با رويکرد نقاط مرجع استراتژيک." فصلنامه پژوهش

.28-1 :(1395) 3 ، هاى مديريت منابع انسانى 8

3) بازرگانى، حسين، محمد رضا فتحى و على محقر. "ارائه روشى به منظور طراحى نقشه استراتژى در صنعت نيروگاهى." فصلنامه علوم مديريت

.139-125 :(1395) 42 ، ايران 11

4) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى و حسين نقوى. "ارزيابى عملکرد شعب بانک انصار با رويکرد کارت امتيازى متوازن و تکنيک هاى تصميم گيرى

.105-83 :(1395) 62 ، فصلنامه پژوهش هاى مديريت راهبردى(دانشگاه آزاد واحد نراق) 22 ".VIKOR و ANP چند معياره

5) سلطانى، مرتضى، مرتضى اريان فر، سيد محمد رضا ناصرزاده و محمد رضا فتحى. "شناسايى و رتبهبندى عوامل مؤثر بر قصد خريد تجهيزات

ورزشى از طريق رسانههاى اجتماعي؛کاربرد تکنيک برنامه ريزى ترجيحى فازى لگاريتمى (مورد مطالعه: کاربران رسانه اجتماعى اينستاگرام)." نشريه

.98-87 :(1395) 12 ، پژوهش هاى معاصر در مديريت ورزشى 6

6) عالى پور، يونس، محمد حسن ملکى و محمد رضا فتحى. "تعيين و اولويتبندى استراتژىهاى گردشگرى مذهبى استان قم." فصلنامه جغرافيايى

.108-87 :(1396) 22 ، فضاى گردشگرى 6

7) ملکى، محمد حسن و محمد رضا فتحى. "آينده نگارى مدل هاى تصميم کسب و کار با بکارگيرى رويکرد سناريونويسى." فصلنامه آينده پژوهى

.50-33 :(1396) 1 ، مديريت (دانشگاه آزاد اسلامى) 28

8) بازرگانى، حسين و محمد رضا فتحى. "طراحى نقشه استراتژى با استفاده از مفهوم خانه استراتژى و کپراس فازى در يک شرکت دانش بنيان."

.129-103 :(1396) 65 ، فصلنامه پژوهش هاى مديريت راهبردى(دانشگاه آزاد واحد نراق) 23

9) فتحى، محمد رضا، اميد فرجى و عمران کريمى جوقى. "ارائه مدل ترکيبى مبتنى بر روش اولويت بندى فازى و کپراس جهت انتخاب سبد سهام در

.149-129 :(1396) 32 ، بورس اوراق بهادار تهران." مجله مهندسى مالى و مديريت اوراق بهادار 8

10 ) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى و سيد احمد علوى. "شناسايى و رتبه بندى عوامل موثر در ايجاد سازمان هاى يادگيرنده در کسب و

.36-19 :(1396) 24 ، کارهاى صنعت توريستى استان قم." فصلنامه جغرافيايى فضاى گردشگرى 6

11 ) سهرابى، طهمورث، محسن اعتماد و محمد رضا فتحى. "مدل سازى رياضى شبکه زنجيره تامين حلقه بسته سبز با در نظر گرفتن ريسک تامين:

.122-103 :(1396) 2 ، مطالعه موردى." مجله مدل سازى بيشرفته رياضى 7

12 ) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى و وحيد رضوانى اصل. "آينده نگارى سرمايه گذارى در صنعت مسکن ايران با بکارگيرى رويکرد سناريونويسى

.28-11 :(1396) 4 ، و ماتريس تاثيرات متقاطع." فصلنامه آينده پژوهى مديريت (دانشگاه آزاد اسلامى) 28

راهنمايى پايان نامه

و ارس خاکسترى (مورد مطالعه:دانشگاه شهيد بهشتى)، مهلاسادات صانعى، ANP 1) ارائه مدل تصميم گيرى براى ارزيابى اقدامات سبز با رويکرد

1395/06/ دانشگاه تهران، 24

1395/06/ 2) ارزيابى تامين کنندگان تاب آور با استفاده از سيستم نسبى فازى، داود رمضانى کرمانى، دانشگاه تهران، 24

۳

1395/07/ 3) ارائه الگوى عوامل اجتماعى موثر بر توسعه صلاحيت کارآفرينانه در زنان ايرانى، ليلا آمره، دانشگاه تهران، 04

1395/10/ 4) طراحى مدل يکپارچه ارزيابى سرمايه اجتماعى در باشگاه هاى ورزشى، فاطمه آژنگ، دانشگاه تهران، 14

5) رتبه بندى واحدهاى علمى مديريت و حسابدارى دانشگاههاى برتر ايران با به کارگيرى تکنيک هاى تصميم گيرى چندمعياره، مريم عبدلى مسينان،

1395/11/ دانشگاه تهران، 26

1395/11/ 6) شناسايى عوامل موثر بر اثر بخشى بازاريابى خيرخواهانه، مرضيه مختارى پويا، دانشگاه تهران، 26

1395/11/ 7) شناسايى و اولويت بندى عوامل کليدى موفقيت بازاريابى محتوا در صنايع لبنيات، سحر قربانى، دانشگاه تهران، 27

8) طراحى مدلى جهت ارزيابى عملکرد شعب بانک ملى(استان قم) با بکارگيرى تحليل پوششى داده هاى چند مرحله اى ، کارت امتيازى متوازن

1396/06/ پايدار و برنامه ريزى آرمانى غير خطى، محسن کريمى، دانشگاه تهران، 21

1396/06/ 9) شناسايى و رتبه بندى شاخص هاى کليدى عملکرد صنعت خدمات فنى حفارى، الينا باقرى، دانشگاه تهران، 28

10 ) ارائه چارچوبى به منظور ارزيابى عملکرد سازمانى مبتنى بر مديريت دانش و نوآورى. مطالعه موردى: شرکت آسيا تک، شهاب وهابزاده، دانشگاه

1396/06/ تهران، 29

 

همايشهاى بين المللى

1) fathi, mohammad reza, and morteza kolivand. "FACILITY LOCATION SELECTION: A NEW INTEGRATED APPROACH WITH FUZZY

PRIORITIZATION METHOD AND PROMETHEE BASED ON GENETIC ALGORITHM." Sixth International Conference on Accounting and

Management with modern research Sciences, Tehran.

2) zadeh sarraf, amin, and mohammad reza fathi. "Design a Knowledge-Based Performance Evaluation and Predicting System: A Case

of Knowledge-Based Enterprises." International Congress of Management, Economy and Policy, İSTANBUL.

3) fathi, mohammad reza, mohammad hasan maleki, Fariborz Pashang, and Hassan Hosseininia. "A Novel Hybrid MCDM Model for

Location Selection of Collection Centers in Closed Loop Supply Chain based on Sustainability Dimension." The third International

Conference on Industrial Management, Tehran.

4) کريمى زارچى، ابوالفضل، محمد کريمى زارچى، محمد رضا فتحى و محمد حسن ملکى. "شناسايى و بررسى عوامل موثر بر پياده سازى نظام

سومين کنفرانس بين المللى مديريت و اقتصاد با رويکرد اقتصاد مقاومتى، مشهد. ".TOPSIS بودجه ريزى عملياتى با استفاده از مدل الماس و تکنيک

5) ملکى، محمد حسن، محمد رضا فتحى و محمد فهيمى. "سيستم سنجش آموزش عالى در حوزه فناورى اطلاعات از منظر نقشه جامع علمى

کشور." اولين کنفرانس بين المللى تکنيک هاى مديريت و حسابدارى ، تهران.

6) فتحى، محمد رضا و حامد کچويى. "ارائه مدلى يکپارچه مبتنى بر کارت امتيازى متوازن و تکنيک هاى تصميم گيرى چند معياره جهت ارزيابى عملکرد

شرکت هاى دارويى بورس اوراق بهادار تهران." اولين کنفرانس بين المللى تکنيک هاى مديريت و حسابدارى ، تهران.

7) نصرالهى، مهدى، محمد رضا فتحى، سيامک رحيم پور و محمد حسن ملکى. "شناسايى و رتبه بندى عوامل موثر بر فرهنگ فروش در صنعت بيمه

ايران (مطالعه موردى: مقايسه شرکت هاى بيمه دولتى ايران)." ششمين کنفرانس بين المللى حسابدارى و مديريت با رويکرد علوم پژوهشى نوين،

تهران.

8) ملکى، محمد حسن، محمد رضا فتحى و سمانه جوکار. "بررسى ارتباط بين هزينه نمايندگى، پاداش مديران و شکاف قيمت گذارى سهام در

شرکتهاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." دومين کنفرانس بين المللى حسابدارى و مديريت در هزاره سوم، رشت.

9) نصرالهى، مهدى، محمد رضا فتحى، ندا محمدى حسن ابادى و محمد حسن ملکى. "شناسايى و اولويت بندى عوامل کليدى موفقيت در توسعه

محصولات جديد شوينده و بهداشتى در استان قزوين." ششمين کنفرانس بين المللى حسابدارى و مديريت با رويکرد علوم پژوهشى نوين، تهران.

10 ) بيانلو، زهره و محمد رضا فتحى. "بررسى روش تحليل اسناد ثبت اختراع در فرايند آينده نگارى فناورى." دومين کنفرانس بين المللى مديريت،

حسابدارى و حسابرسى پويا، تهران.

11 ) پورحسرت، حسين، اميد فرجى و محمد رضا فتحى. "بررسى سودمندى و امکان سنجى اجراى سيستم هزينه يابى بر مبناى فعاليت در مراکز

حوزوى و علوم دينى با تکيه بر تئورى اقتضائى (احتمالى)." دومين کنفرانس بين المللى مديريت، حسابدارى و حسابرسى پويا، تهران.

مشاوره پايان نامه

1395/06/ 1) شناسايى و رتبه بندى عوامل موثر بر قصد خريد لوازم ورزشى از طريق رسانه هاى اجتماعى، مرتضى آريان فر، دانشگاه تهران، 14

1395/06/ 2) تدوين و رتبه بندى استراتژى هاى منابع انسانى پايدار با بکارگيرى روش اولويت بندى فازى، الهام حسن زاده، دانشگاه تهران، 24

۴

3) طراحى مدلى براى ارزيابى و اولويت بندى پروژه هاى حمل و نقل شهرى با رويکرد توسعه انسان محور، نسيم جسرى، دانشگاه تهران،

1395/11/20

4) طراحى مدل قابليتهاى استراتژيک توليدى: رويکرد مدلسازى معادلات ساختارى و پويايى شناسى سيستم (مورد مطالعه- شرکت خودروسازى

1396/06/ سايپا)، آرش ربيعى، دانشگاه تهران، 21

 

همايشهاى داخلى

1) امره، ليلا، محمد رضا فتحى، حسين خنيفر و محمد حسن ملکى. "طراحى چارچوبى براى انتخاب مديران منابع انسانى در سازمان هاى دولتى با

استفاده از سيستم نسبى فازى." سومين کنفرانس بين المللى مديريت و اقتصاد با رويکرد اقتصاد مقاومتى، مشهد.

2) ملکى، محمد حسن، محمد رضا فتحى و عصمت جهان بخشى. "ارائه و پيادهسازى مدل ترکيبى تقاضا در زنجيره تأمين با رويکرد پويايى سيستم

(مطالعه موردى شرکت توزيع نيروى برق استان البرز)." اولين کنفرانس ملى مدل ها و تکنيک هاى کمى در مديريت،.

3) فتحى، محمد رضا، سيد مرادعلى حسينى و سيد حسن مسعودى علوى. "ارائه مدلى جهت رتبه بندى عملکرد مالى شرکت هاى صنايع غذايى

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنيک هاى تصميم گيرى چند معياره." اولين کنفرانس ملى مديريت و مهندسى پيشرفت،

تهران.

4) اهنگرى، سعيده السادات، محمد رضا فتحى و منصور مومنى . "بخش بندى مشتريان به وسيله شبکه هاى عصبى با تکنيک نگاشت خودسازمانده

مطالعه موردى بانک شهر)." اولين کنفرانس بين المللى تکنيک هاى مديريت و حسابدارى ، تهران. ) (SOM)

5) ملکى، محمد حسن، محمد رضا فتحى و فرشيد کريمى. "بررسى تأثير برون سپارى نگهدارى و تعميرات بر عملکرد شرکت بهرهبردارى نفت و گاز

کارون." دومين کنفرانس بين المللى حسابدارى و مديريت در هزاره سوم، رشت.

6) مختارى پويا، مرضيه، حميدرضا ايرانى و محمد رضا فتحى. "مرورى جامع بر بازاريابى خيرخواهانه در ايران و جهان." کنفرانس ملى مديريت و بهبود

فضاى کسب و کار، قم.

7) نصراللهى، مهدى، سعيد جعفرى تيتکانلو و محمد رضا فتحى. "تحليل پرداخت يارانه دارو در نظام بهداشتى درمانى ايران: رويکرد پويايى سيستم."

سومين کنفرانس بين المللى مديريت و مهندسى صنايع با تاکيد بر مديريت دانش تعالى و توانمندى رقابتى، تهران.

8) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى، زينب ناصرى و مرتضى کوليوند. "بررسى تأثير تأمين مالى بر رابطه کيفيت گزارشگرى مالى و کارايى

سرمايه گذارى." سومين کنفرانس بين المللى مديريت و مهندسى صنايع با تاکيد بر مديريت دانش تعالى و توانمندى رقابتى، تهران.

9) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى، على تيمورى و ميلاد عبدلى. "شناسايى و رتبه بندى استراتژى هاى کاهش ريسک در زنجيره تامين

شرکت هاى صنعتى با رويکرد کپراس فازى: مطالعه موردى شرکت مهرکام پارس." سومين کنفرانس بينالمللى مديريت صنعتى، تهران.

10 ) فتحى، محمد رضا، محمد حسن ملکى، انسيه سروريان و محمد جواد سردارى. "تدوين استراتژى هاى مالى دانشگاه قم با استفاده از ماتريس

سومين کنفرانس ملى رويکردهاى نوين در علوم انسانى، چالشها و راه حل ها، سمنان. ".SWOT

 

فعاليتهاى اجرايى

1396 ، ايران، تهران /04/24 ،1396/04/ 1) عضو گروه بررسى سوابق پزوهشى مصاحبه دکترى دانشکده مديريت و حسابدارى، 22

 

کتابهاى تاليفى

. 1) جندقى ، غلامرضا، محمد رضا فتحى و محمد حسن ملکى. "مباحث نرم در تحقيق در عمليات." تهران: نگاه دانش، 1397

داورىهاى انجام شده

1396/01/ 1) دومين کنفرانس بين المللى مديريت و حسابدارى، تهران، 20

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA