اساتید گروه آینده پژوهی

ghorbani 

 no pic

behroozi 

 prdram

sharahi

دکتر سعید قربانی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر قاسم فولادی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکترغلامرضا بهروزی لک

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

دکتر عبدالرحیم پدرام

دانش آموخته مقطع دکتری رشته آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی

استاد اسماعيل شراهي

عضو هیات علمی و رئیس مرکز توسعه و فناوری جامعه المصطفی(ص) العالمیه

 no pic

 hadadi

 shirdel

 no pic

 godarzi

دکتر جواد وزيري گودرزي

دانش آموخته مقطع دکتری رشته سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید مصطفی حدادی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران

دکتر غلام حسن شیر دل

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر علي چاپرک

دانش آموخته مقطع دکتری رشته آینده پژوهی دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا گودرزي

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

no pic 

 

 

 

 

دکتر مهدي احمديان

دانش آموخته مقطع دکتری رشته آینده پژوهی دانشگاه تهران