❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

اساتید گروه حسابداری

 kashanipour

 e rezaee

 

 

 eivazi

دکتر محمد کاشاني پور

دانشیار،عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر عیسی رضایی

نائب رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری کوثر

دکتر حسين کرباسي

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر محسن محمود زاده

 دانش آموخته مقطع دکتری رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی اصغر عیوضی 

استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قم

 

 beigi

aganbari 

 eizadpur

 

دکتر محمد بخشي زاده

دانش آموخته مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه مفید

 دکتر ابراهیم بیگی هرچگانی
دانش آموخته مقطع دکتری رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر علي محمد قنبري

استادیار-عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

دکتر مصطفي ايزدپور

دانش آموخته مقطع دکتری رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محمد عیسی خانی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته مدیریت مالی-دانشگاه تهران

         

  دکتر محمدجواد زارع بهمنمیری

استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر نظام الدین رحیمیان

استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه خاتم