اساتید گروه حسابداری

 kashanipour

 e rezaee

 

 

 eivazi

دکتر محمد کاشاني پور

دانشیار،عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر عیسی رضایی

نائب رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری کوثر

دکتر حسين کرباسي

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر اميد فرجي

استادیار،عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر علي اصغر عيوضي

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قم

 

 beigi

aganbari 

 eizadpur

 

دکتر محمد بخشي زاده

دانش آموخته مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه مفید

 دکتر ابراهیم بیگی هرچگانی
دانش آموخته مقطع دکتری رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر علي محمد قنبري

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

استاد مصطفي ايزدپور

دانش آموخته مقطع دکتری رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات