استاد ابراهیم بیگی هرچگانی

beigi

مرتبه علمی

 

تحصیلات

دکتری حسابداری

گروه آموزشی

حسابداری

محل اخذ مدرک

دانشگاه آزاد اسلامی

رزومه

رزومه دکتر ابراهیم بیگی هرچگانی