اساتید گروه حقوق

shobeiri 

delshad 

azizelahi 

 hekmatnia

hakimian 

دكتر سيدحسن شبيري زنجاني

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر ابراهيم دل شاد معارف

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر محمد مهدی عزیزالهی

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمود حکمت نیا

استاد - عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتر علی محمد حکیمیان

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

alavighazvini 

 bathaee

 daneshpajooh

aghababaee 

javar 

دکتر سیدعلی علوی قزوینی

دانشیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر سیدهاشم بطحائی

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکترمصطفی دانش پژوه

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر اسماعيل آقابابائي بني

استادیار - عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

دکتر حسين جاور

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 akrami

 yasrebi

mirdadashi 

 soltanian

samavatee 

دکتر روح اله اکرمي

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر سيد علي محمد يثربي

دانشیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر سيد مهدي ميرداداشي

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر صحبت الله سلطانيان

رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی شهرستان قم

دکتر عباس سمواتي

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)

 mashhadi

 zareierezaee

 vakilimoghadam

 

 

دکتر علي مشهدي

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمد حسين زارعي رضائي

استادیار - عضو هیئت علمی و مدیر امور پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان

دکتر محمدحسين وکيلي مقدم

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)

دکتر حسين هوشمند

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

دکتر ماشااله بناء نياسري

استادیار - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 farahani fard

hosseini 

 

 

 

دکتر سعید فراهانی فرد

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر سید محمدرضا حسینی

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

دکتر مرتضی محمدی

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه مفید

 استاد مهدی کاهه

دادستان استان قم

 استاد حسین قافی

 

         
محمد جواد بحرینی حسین جوان آراسته عباس سمواتی وحید نوری نصیر مشایخ
         
رضا حسین گندم کار مصطفی فضائلی سید مهدی علوی  سید محسن رضوی اصل سید محمد امین زاده
         
دکتر جواد معتمدی  دکتر محمد ستایش پور