اعتبار مدرک موسسه در مقایسه با سایر دانشگاه های کشور چگونه می باشد؟

دانشگاه های غیر انتفاعی مانند طلوع مهر از لحاظ اعتبار مدرک مورد تأیید وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری می باشند که از نمونه های موفق دانشگاه های غیر انتفاعی می توان به دانشگاه امام صادق تهران و دانشگاه مفید قم اشاره نمود، دانشگاه های غیرانتفاعی از لحاظ قوانین و مقررات آموزشی و سایر پارامترها مانند دانشگاههای سراسری هستند و تحت نظارت مستمر وزارت علوم قرار دارند.