آیا امکان تأمین خوابگاه دانشجویی در موسسه وجود دارد؟

دانشجویان متقاضی خوابگاه بعد از ثبت نام می توانند با معرفی نامه موسسه به خوابگاه های طرف قرارداد مراجعه نمایند.

همچنین با تمهیدات صورت گرفته امکان استفاده از خوابگاه های شبانه (یک یا دوشب در هفته) با هزینه کمتر برای خواهران و برادران گرامی وجود دارد.