آیا امکان استفاده از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه وجود دارد؟

دانشجویان این دانشگاه همانند سایر دانشگاه ها می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.