دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی چگونه می توانند در مقطع کاردانی به کارشناسی ادامه تحصیل بدهند؟

برای شرکت در آزمون مدرک کاردانی مورد نیاز می باشد و دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی سایر دانشگاه ها در صورت اخذ مدرک معادل کاردانی می توانند در آزمون شرکت نمایند.
این دانشجویان می توانند پس از ثبت نام در دانشگاه، با ارائه ریزنمرات به آموزش دانشگاه، درخواست تطبیق واحد نمایند.