از جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا در زمان ثبت نام شهریه اخذ می شود اما با ارسال لیست این بزرگوران به بنیاد شهید، شهریه پرداختی به حسابشان توسط بنیاد شهید عودت داده خواهد شد.