تنها پذیرش در رشته حسابداری از طریق آزمون صورت می گیرد و پذیرش در سایر رشته ها بدون آزمون و از طریق سوابق تحصیلی متقاضی (معدل کتبی مقطع کاردانی) می باشد.

مواد امتحانی رشته حسابداری:

سئوالات آزمون شامل دو بخش دروس عمومی و تخصصی می باشد

دروس عمومی: اندیشه اسلامی، زبان فارسی، زبان انگلیسی

دروس تخصصی : ریاضی و آمار- حسابداری صنعتی - حسابرسی - اقتصاد - دروس اختصاصی حسابداری مالی و حسابداری شرکت ها)