❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع شناسایی و ارزیابی روش های تامین مالی موسسات تحت پوشش سازمان بهزیستی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع شناسایی و ارزیابی روش های تامین مالی موسسات تحت پوشش سازمان بهزیستی توسط خانم رمضانی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر محمد حسن ملکی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر روش­های تامین مالی در موسسات تحت پوشش بهزیستی به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت و روش گردآوری داده ها پژوهش از نوع  پیمایشی می باشد. در این پژوهش در ابتدا با استفاده از مصاحبه و مرور پیشینه، معیارها و روش های تامین مالی در بهزیستی تعیین گردید. سپس با استفاده از تکنیک کداس، معیارها و روش های تامین مالی اولویت بندی شدند. در مرحله اول، معیارهای تامین مالی که 7 عدد بودند با طیف صدتایی خبرگان اولویت بندی گردید و توانمندسازی مددجویان، فرصت های رشد، قابلیت های بازاریابی و تبلیغاتی سازمان، فرصت های رشد و افق زمانی تامین مالی به ترتیب دارای بیش ترین اولویت بودند. در ادامه با در نظر گرفتن ترتیب عوامل و نظرات خبرگان، این اولویت بندی برای روش های تامین مالی انجام شد و ترتیب اولویت روش ها عبارت بود از: روش‌های اوراق وقف، اوراق قرض الحسنه، و تامین مالی جمعی.

 

کلمات کلیدی: تامین مالی، موسسات غیر انتفاعی، معیارهای تامین مالی، روش های تامین مالی، روش کداس