❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع انواع بندهای شرط در گزارش حسابرسی و درماندگی مالی شرکت به صورت مجازی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع انواع بندهای شرط در گزارش حسابرسی و درماندگی مالی شرکت توسط علی جعفری نژاد دانشجوی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد با حضور اساتید از جمله دکتر امید فرجی (استاد راهنما) دکتر کاشانی پور و دکتر ایزدپور به صورت مجازی در فضای نرم افزار adobe connect برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح زیر می باشد:

تنوع بندهای گزارش حسابرسی در ایران بسیار بالا هست که هر کدام از این بندها می‌تواند در پیش‌بینی وضعیت آتی شرکت برای سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان سودمند باشد. همچنین این اعتقاد تأیید نشده بین افراد در بازار سرمایه وجود دارد که گزارشات حسابرسی برای استفاده‌کنندگان سودمند نیست و در عمل مورداستفاده قرار نمی‌گیرد. این پژوهش می‌تواند یک از کاربردهای بااهمیت گزارشات حسابرسی برای پیش بینی موضوع بااهمیت درماندگی مالی شرکت‌ها و ورشکستگی را روشن سازد. تا به امروز، پژوهشگران رابطه بین حسابرسی صورت‌های مالی و گزارش آن با درماندگی مالی شرکت را به‌طور جدی بررسی ننموده‌اند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا علل درماندگی مالی و شکست کسب‌وکار دربندهای گزارش حسابرسی بیان می‌شود و آیا حسابرسان مستقل می‌توانند دلایل درماندگی مالی را بلافاصله قبل از آنکه روی دهد پیش‌بینی کنند. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی انواع بندهای شرط در گزارش حسابرسی و درماندگی مالی شرکت می‌پردازد. در همین راستا نمونه‌ای مشتمل بر 249 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390-1395 (1136 سال-شرکت مشاهده) انتخاب و آزمون شده است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش به وسیله رگرسیون چند متغیره پروبیت نشان داد که  بند نبود ذخیره کافی برای مالیات بر عملکرد،  بند گزارش مشروط محاسبه نادرست بهای تمام شده،  بند نبود ذخیره کافی برای مطالبات مشکوک الوصول، بند عدم شناسایی هزینه های تحمل شده وبند عدم ذخیره کافی برای کاهش ارزش سرمایه گذاری نبا درماندگی مالی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین افزایش تعداد بند تکراری گزارش حسابرسی منجر به تشدید درماندگی مالی در شرکت می‌شود اما افزایش تعداد بند غیرتکراری بر درماندگی مالی شرکت تأثیر ندارد.