❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع تدوين استراتژي به روش چارچوب جامع مورد مطالعه‌ سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري كلانشهر قم برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع تدوين استراتژي به روش چارچوب جامع مورد مطالعه‌ سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري كلانشهر قم توسط محمد نوروزی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر احمد عطارنیا (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

پژوهش حاضر به بررسی تدوين راهبردی به روش چارچوب جامع (مورد مطالعه‌ ارگان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري كلانشهر قم ) می پردازد. از آنجا که این تحقیق بصورت موردی در ارگان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري كلانشهر قم صورت می‌گیرد و همچنین به تصمیم گیری کمک می‌کند، در نتیجه از نظر هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. براساس روش گردآوری داده‌ها نیز یک پایان نامه توصیفی- تحلیلی (غیرآزمایشی) از گروه پیمایشی و به صورت مقطعی و در برهه زمانی زمستان 1398 بوده است. جامعه آماري تحقیق 12 نفر از مديران، مسولين، هيات مديره و كاركنان ارگان و مديران شهري و شهرداري  قم بوده و از روش نمونه گیري سرشماري استفاده گردید. براي شناسایی استراتژيها از تحلیل SWOT بهره گرفته شده و با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی راهبردی هاي برتر تعیین شده است. برای تهيه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (IFE) نقاط قوت و نقاط ضعف لیست شده است و ضریب وزنی هر عامل با استفاده از تکنیک AHP درج شده است. لازم به توضیح است وزن هرمعیار نیز از  در هر شاخه (درونی-بیرونی) نرمال شده است. همچنین امتیاز وضعیت موجود هر شاخص از نظر تیم رهبری راهبردی درج شده است. براي تعيين نمره نهايي هرعامل، ضريب هرعامل را درنمره آن ضريب شده و  مجموع نمره هاي نهايي هرعامل محاسبه شده است، تا نمره نهايي ارگان مشخص شود. برای به دست آوردن ماتريس ارزيابي عوامل خارجی (EFE) نیز همینگونه عمل می‌شود. عدد 50/3 کسب شده از ماتریس IFE بیانگر غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف می‌باشد. عدد 833/2 بدست آمده از ماتریس EFE نشان دهنده پیروزی فرصت‌ها بر تهدیدهای محیط می باشد.

واژه هاي کلیدي: رهبری راهبردی،  ماتریس SWOT ، شهرداری قم.