❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع تدوین برنامه استراتژیک در شرکت توزیع برق استان قم برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع تدوین برنامه استراتژیک در شرکت توزیع برق استان قم توسط سیدمحمد پاکدامن دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر احمد عطارنیا (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

کار تحقیقی حاضر به بررسی طراحی و ایجاد برنامه راهبردی در شرکت توزیع برق استان قم، طبق تحقیق های بعمل آمده و انجام شده از مدیران ارشد حوزه بهره برداري این شرکت می پردازد. از آنجا که این تحقیق بصورت موردی در شرکت توزیع برق استان قم صورت می‌گیرد و همچنین به تصمیم گیری کمک می‌کند، در نهایت و در نتیجه  از نظر هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. براساس روش گردآوری داده‌ها نیز یک کار تحقیقی توصیفی- تحلیلی (غیرآزمایشی) از گروه پیمایشی و به صورت مقطعی و در برهه زمانی پاییز 1398 بوده است. جامعه آماري تحقیق 16 نفر از مدیران ارشد ارگان و سازمان بوده و از روش نمونه گیري سرشماري به کارگیری گردید. براي شناسایی استراتژيها از تحلیل SWOT بهره گرفته شده و با به کارگیری از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی راهبرد هاي برتر تعیین شده است. توسعه برق رسانی، استاندارد سازي روش ها و فرآیندها، توسعه ارگانی و سبک رهبري و سرانجام چابک سازي عملیات از جمله راهبرد هاي شناسایی شده می باشند.

واژه هاي کلیدي: مدیریت راهبردی،  ماتریس SWOT ، شرکت توزیع نیروي برق.