❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع شناسایی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر کم کاری برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع شناسایی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر کم کاری (مطالعه موردی: سازمان آموزش‌وپرورش استان قم)  توسط حسین کاظمی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی با حضور اساتید از جمله دکتر احمد عطارنیا (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر کم کاری (مطالعه موردی: سازمان آموزش‌وپرورش استان قم انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش‌های آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل آموزش‌وپرورش استان قم و در بخش کمّی شامل كليه کارشناسان و مدیران سازمان آموزش‌وپرورش استان قم بود. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (5 نفر) و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 98 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه‌گيری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه‌گيری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه‌ای بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذر AVE به تأیید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 968/0 به دست آمد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آلفای کرونباخ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف‌اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و t تک‌نمونه‌ای استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 2 عامل فردی و سازمانی مؤثر بر کم کاری مدیران و کارشناسان آموزش‌وپرورش استان قم منجر شد که با توجه به ضرایب مسیر عامل فردی (0.61) رتبه اول و سپس عامل سازمانی (0.30) بر کم کاری تأثیر داشتند. نتایج دیگر نشان داد که وضعیت موجود مؤلفه‌های شناسایی شده در تأثیر بر کم کاری مدیران سازمان آموزش‌وپرورش استان قم مطلوب است.

واژگان کلیدی: کم کاری، عوامل فردی، عوامل سازمانی.