❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

دانش آموختگان طلوع مهر

میثم فلاح اصل

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی

دانشگاه قم

 

 سید محسن منتظری راد

  قبولی در رشته حقوق بین الملل 

دانشگاه قم

 فاطمه رمضانی

  قبولی در رشته مدیریت دولتی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

 مهدی عافی

  قبولی در رشته حقوق خصوصی

دانشگاه قم

 

 محمدهادی صالح

  قبولی در رشته مدیریت دولتی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 
 

  صادق تقی پور

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی پردیس فارابی

دانشگاه تهران

 سید محسن منتظری راد

  قبولی در رشته فقه و حقوق خصوصی

دانشگاه علوم انتظامی

 

  علی اصغر صادقی

  قبولی در رشته مدیریت دولتی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

   خلیل حسینلو

  قبولی در رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی

دانشگاه شاهد

 علی مقدم پور

  قبولی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه قم

         

  سالار شفق خوشه مهر

  قبولی در رشته سیاست گذاری علم و فناوری

دانشگاه صنعتی شریف

  امیرحسین عزیزی

  قبولی در رشته کارآفرینی

دانشگاه تهران

  هادی ماشااللهی

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دانشگاه تهران

 حسن غفاری

  قبولی در رشته حسابداری

دانشگاه تهران

 

 حسین لطیفی

  قبولی در رشته 

دانشگاه شاهد

 
         

  محمد حسین زند

  قبولی در رشته 

دانشگاه شهید بهشتی

 مجید ابراهیمی

  قبولی در رشته مدیریت صنعتی

دانشگاه قم

 

 داوود قربانی راد

  قبولی در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

دانشگاه تهران

 

 سیدجواد حسینی رئوف

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دانشگاه تهران

 

 مسعود نادری کلرود

  قبولی در رشته روانشناسی عمومی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

         

  شیوا نخی مقدم

  قبولی در رشته 

دانشگاه قم

  مجید موموخانی

  قبولی در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

دانشگاه تهران

  رضا صالحی حاجی آبادی

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

دانشگاه تهران

 مجتبی قاسم عموییان

  قبولی در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

دانشگاه تهران

 

 حجت الله رضا قلی بیگی

  قبولی در رشته مدیریت استراتژیک سازمانی

دانشگاه شهید بهشتی

 

         

  سعید محمدی

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش کسب و کار

دانشگاه شهید بهشتی

 مصطفی فریدی بچه آباد

  قبولی در رشته 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 سعید عادل

  قبولی در رشته مدیریت کسب و کار الکترونیک

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 سجاد محمدی

  قبولی در رشته مدیریت صنعتی

دانشگاه قم

 

 محمدجواد الهی پور

  قبولی در رشته 

دانشگاه قم

 

         

 محمدتقی زارعی سهامیه

  قبولی در رشته 

دانشگاه کاشان

 فاطمه امانی همدانی

  قبولی در رشته مشاوره و راهنمایی

دانشگاه قم

 

 سیدمصطفی موسوی

  قبولی در رشته کارآفرینی سازمانی

دانشگاه تهران

 حسن رضازاده جویباری

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

دانشگاه تهران

 سیدمصطفی موسوی

  قبولی در رشته کارآفرینی سازمانی

دانشگاه تهران

         

  حامد خازنی

  قبولی در رشته مدیریت رسانه

دانشگاه تهران

 

 ابوالفضل غفوری

  قبولی در رشته زبان و ادبیات آلمانی

دانشگاه تهران

 

  سیده هاجر لاله پرور

  قبولی در رشته 

دانشگاه علامه طباطبایی

 مجتبی محمدی نژاد پاشاکی

  قبولی در رشته 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 مهسا رضایی قمی

  قبولی در رشته 

دانشگاه قم

 

         

  محمد شمسی

  قبولی در رشته علوم اجتماعی

دانشگاه کاشان

  علی ملک لی

  قبولی در رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانشگاه تهران

 مجید کارگر

  قبولی در رشته مدیریت دولتی

دانشگاه تهران

 

 محمدرضا کرباسچی

  قبولی در رشته 

دانشگاه تهران

 

  هادی قنبری

  قبولی در رشته 

دانشگاه خوارزمی تهران

   

 

   

 حسن دیزچی

  قبولی در رشته مدیریت بیمه

دانشگاه تهران

 محمدحسین مزیدی

  قبولی در رشته کارآفرینی

دانشگاه تهران

 یوسف نورمحمدی آذر

  قبولی در رشته کارآفرینی

دانشگاه تهران

 سیدحسین نجفی یزدی

  قبولی در رشته مدیریت بازاریابی

دانشگاه تهران

 

 مهدی محلاتی

  قبولی در رشته بازرگانی بین الملل

دانشگاه تهران

 
         

  شهید غبیشاوی

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دانشگاه تهران

  رضا سیفی

  قبولی در رشته مدیریت اجرایی

دانشگاه تهران

  سیدحسین سبحانی ثابت

  قبولی در رشته مدیریت تحول 

دانشگاه تهران

 میثم خلج

  قبولی در رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی

دانشگاه تهران

 

  سیدهادی حسینی

  قبولی در رشته مدیریت IT

دانشگاه تهران