❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع تأثیر محدودیت‌های مالی بر ارتباط بین مالکیت خانوادگی و ارزش نگهداشت وجه نقد برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع تأثیر محدودیت‌های مالی بر ارتباط بین مالکیت خانوادگی و ارزش نگهداشت وجه نقد توسط خانم مزرعه شاهی دانشجوی مقطع ارشد رشته حسابداری با حضور اساتید از جمله دکتر مصطفی ایزدپور در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و این پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

هدف: مدیران شرکت‌ها به‌منظور اجتناب از هزینه‌های کمبود نقدینگی در کوتاه‌مدت و نیز حفظ منافع خود، انگیزه کافی برای نگهداشت وجه نقد دارند. مالکان خانوادگی، با توجه به ویژگی‌ها و دیدگاه‌های خود نسبت به آینده، ممکن است به روش‌های متفاوت از سایر شرکت‌ها اقدام به ذخیره‌سازی وجه نقد نمایند. این روند می‌تواند بر هزینه‌های نمایندگی و در نهایت ارزش نگهداشت وجه نقد، تأثیرگذار باشند. از سوی دیگر، محدودیت‌ مالی می‌تواند شدت اثر رابطه مذکور را تقویت و یا تضعیف نماید. از این رو، رسالت اصلی این پژوهش، واکاوی تأثیر محدودیت‌های مالی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و ارزش نگهداشت وجه نقد بود.

روش‌شناسی پژوهش: فرضیه‌های پژوهش با استفاده از جامعه‌ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا پایان سال 1397 و با بهره‌گیری از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و مدل داده‌های ترکیبی آزمون شده‌اند.

یافته‌ها: یافته‌های به‌دست آمده حاکی از آن است که بین مالکیت خانوادگی و ارزش نگهداشت وجه نقد رابطه معنادار منفی وجود دارد. همچنین محدودیت مالی، شدت رابطه منفی بین مالکیت خانوادگی و ارزش نگهداشت وجه نقد را تضعیف می‌کند.

نتیجه‌گیری: شرکت‌های خانوادگی جهت کسب منفعت وگرفتن مالکیت از سهامداران خرد و دست یافتن به اکتیوهایی که باعث کاهش ارزش شرکت‌های خانوادگی می‌شود، انگیزه قوی دارند. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد، نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های خانوادگی دارای محدودیت مالی، موجب کاهش بیشتر ارزش شرکت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: محدودیت‌های مالی، مالکیت خانوادگی، ارزش نگهداشت وجه نقد، هزینه‌های نمایندگی