دوشنبه, 05 تیر 1396

مقدمه:

به منظور توجه ويژه به مسايل علمي و تشویق و ايجاد انگيزه جهت ارتقاي كيفيت آموزشي و پيشرفت تحصيلي، دانشجويانِ ممتاز ورودی هر رشته و در هر سال تحصیلی که از نظر اخلاق، رفتار و رعایت شئون دانشجویی نیز مورد تأیید شورای مؤسسه باشند، می توانند از تخفیف هایی به شرح زیر بهره مند شوند...


مطالعه بیشتر آئین نامه

 

vezart olomآئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد که در جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسید به شرح زیر است:

pdfدریافت فایل PDF مربوط به دانشجویان ورودی های قبل از ترم مهرماه سال 94

pdfدریافت فایل PDF مربوط به دانشجویان ورودی های ترم مهرماه سال 94 به بعد