لیست دروس رشته حقوق ثبت اسناد و املاک مقطع کارشناسی ارشد

liste dorusجدول زیر لیست دروس رشته حقوق ثبت اسناد و املاک مقطع کارشناسی ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

 

 2) دروس اصلی- تخصصی 
1 مبانی فقهی ثبت 2 2    
2 حقوق مدنی پیشرفته 1 2 2    
3 حقوق مدنی پیشرفته 2 2 2    
4 حقوق ثبت اسناد 2 2    
5 حقوق ثبت املاک 2 2    
6 حقوق مالکیت معنوی 1 1    
7 اجرای احکام و اسناد 1 1   حقوق ثبت اسناد
8 حقوق اسناد الکترونیک 1 1    
9 حقوق اراضی و املاک 2 2   حقوق ثبت املاک
10 حقوق جزای ثبتی 1 1   حقوق ثبت املاک- حقوق ثبت اسناد
11 کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت 1 1   حقوق ثبت املاک
12 تعارض قوانین در اسناد، قراردادها و احوال شخصیه 1 1    
13 متون حقوقی تخصصی به زبان خارجی 2 2    
14 تحلیل آراء ثبتی و قضایی 1 1    
15 سمینار(کارگاه آموزشی) 1 1   کلیه دروس اصلی -تخصصی
16 پایان نامه 4   4  
جمــــــــع 26      
3)دروس جبرانی ویژه دانشجویان غیر مرتبط
1 متون فقه(معاملات،وصیت) 2 2    
2 متون فقه(نکاح،طلاق،شهادت) 2 2    
3 متون حقوقی به زبان (انگلیسی یا فرانسه) 2 2    
4 حقوق مدنی (1) 1 1    
5 حقوق مدنی (2) 2 2    
6 حقوق مدنی (3) 3 3    
7 حقوق مدنی (4) 2 2    
8 حقوق مدنی (5) 3 3    
9 حقوق مدنی (6) 3 3    
10 حقوق مدنی (7) 3 3    
11 حقوق مدنی (8) 3 3    
12 آیین دادرسی مدنی (1) 2 2    

 

13 آیین دادرسی مدنی (2) 2 2    
14 ادله اثبات دعوی 2 2    
15 حقوق تجارت (1) 1 1    
16 حقوق تجارت (2) 2 2    
17 حقوق تجارت (3) 2 2    
18 حقوق تجارت (4) 2 2    
19 حقوق بین الملل خصوصی (1) 2 2    
20 حقوق بین الملل خصوصی (2) 2 2    
21 حقوق بین الملل عمومی (1) 2 2    
22 حقوق جزای عمومی (1) 3 3    
23 حقوق جزای عمومی (2) 2 2    
24 حقوق جزای اختصاصی (1) 3 3    
25 حقوق جزای اختصاصی (2) 2 2    
26 حقوق اساسی (2) 3 3    
جمــــــــع 38      
3)دروس اختیاری
1 حقوق اداری 1 1    
2 حقوق تطبیقی ثبت 2 2    
3 حقوق منابع طبیعی 1 1    
4 حقوق تجارت 1 1    
5 نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 1 1    
6 آئین دادرسی در امور ثبتی 1 1    
7 تحلیل مقررات حرفه ای دفاتر رسمی 1 1   حقوق ثبت اسناد/حقوق ثبت املاک/حقوق اداری
8 واژه شناسی و ادبیات ثبتی 1 1   حقوق ثبت
9 ثبت و کنوانسیونهای بین المللی 1 1    
10 حقوق بیمه 1 1    
11 فلسفه حقوق 1 1    
12 آیات الاحکام 1 1    
13 فرآیندهای الکترونیکی نظام اجرایی ثبت 1 1    
جمــــــــع 14      
انتخاب 6 واحد از دروس اختیاری الزامی است