مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی)

vezart olomبا استناد به نامه شماره 94/7351/دش مورخ 94/4/24 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی) مورد تصویب قرار گرفت:

 

 pdfدانلود فایل PDF

 

 

1.تعریف و هدف:                                                                                              

دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز اداره ها،موسسات و شرکت های دولتی و غیر انتفاعی و مردم نهاد است. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت دولتی قادر خواهند شد تا به منزله پژوهشگر به مطالعه پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمان ها کمک نمایند.

 

2.طول دوره و شکل نظام:

طول دوره حداکثر 6 نیمسال است که شامل واحد های نظری و پایان نامه خواهد بود. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته خواهد بود. در این دوره علاوه بر درس های نظری،دانشجویان موظف اند قابلیت و مهارت های خود را برای پژوهش درباره یکی از مسائل یا مشکلات کاربردی و علمی مدیریت دولتی نشان دهند.

 

3.تعداد واحد درسی:

تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 32 واحد به شرح زیر است.

  • دروس پایه 10 واحد
  • دروس اصلی 10 واحد
  • دروس تخصصی 8 واحد
  • پایان نامه 4 واحد