لیست دروس رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی) مقطع کارشناسی ارشد

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی – مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

 

pdfدانلود فایل PDF

 

 

1) دروس پایه
1 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 2 2    
2 تحلیل آماری 2 2    
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2 2    
4 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2 2    
5 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2 2    
جمع  10  
2) دروس اصلی
5 نظریه های مدیریت دولتی 2      
6 روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت 2      
7 اداره امور عمومی در اسلام 2      
8 حقوق اساسی سازمان های دولتی 2      
9 ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی 2      
جمع  10  
2) دروس تخصصی
10 راهبردهای مدیریت منابع انسانی 2 2    
11 مهارت آموزی،آموزش و توسعه منابع انسانی 2 2    
12 برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی 2 2    
13 مدیریت حقوق و دستمزد 2 2    
14 پایان نامه 4      
جمع 12      
3) دروس جبرانی
15 آمار کاربردی 2      
16 زبان تخصصی 2      
جمع 4  
جمع کل 36