دکتر جعفر رحمانی

rahmani1

مرتبه علمی

 

تحصیلات

دكترای مديريت‌ برنامه ريزي امور فرهنگي‌/تهران‌ ،علوم و تحقیقات

گروه آموزشی

مدیریت امور فرهنگی

تاریخ تولد

1352

پست الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:

ليسانس‌ : مديريت‌  ، دانشگاه‌ تهران‌

فوق ليسانس‌ : مديريت‌ ، دانشگاه‌ تهران‌

دكترا : مديريت‌ برنامه ريزي امور فرهنگي‌ ،  تهران‌ ،علوم و تحقیقات

سابقه‌ تدريس‌ : 24 سال‌

 

 

سابقه تدریس در مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

 

نام درس

واحد

رشته

روز

ساعت

نیمسال

سازمانها و مراکز فرهنگی

2

مدیریت امور فرهنگی

پنج شنبه

20-18:30

1 90

برنامه ریزی امور فرهنگی

2

مدیریت امور فرهنگی

چهارشنبه

15-13:30

2 90

مدیریت سازمانهای فرهنگی

2

مدیریت امور فرهنگی

چهارشنبه

16:30-15

2 90

 

 

سوابق‌ تدريس‌ :

1-      دانشگاه‌ تهران‌ ،مجتمع‌ آموزش‌ عالي‌ قم‌ 8سال‌

رفتارسازماني‌ ،بهبودوبازسازي‌ سازمان‌، تئوريهاي‌ مديريت‌ و....

2-      دانشگاه‌ قم‌  2سال‌

مقدمات‌ مديريت‌ ،برنامه‌ ريزي‌ آموزشي‌

3-      مجتمع آموزش عالی طلوع مهر

4-       دانشكاه‌ امام‌ حسين‌ (ع‌ ) 2سال‌

روش‌ تحقيق‌ ،رفتارسازماني‌  ،بهبودوبازسازي‌ سازمان‌، ،تئوريهاي‌ مديريت‌

5-      دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد قم‌ 12سال‌

روش‌ تحقيق‌ ،مقدمات‌ مديريت‌ ،كليات‌ وفنون‌ تدريس‌ ،روانشناسي‌ تربيتي‌

6-      مركزآموزش‌ مديريت‌ دولتي‌ واحدقم‌(دوره‌ كارشناسي‌ ارشد و كارشناسي‌ ) 10 سال‌

برنامه‌ ريزي‌ ،رفتارسازماني‌ ،بهبودوبازسازي‌ سازمان‌، تئوريهاي‌ مديريت‌ ،نظامهاي‌ تطبيقي‌

برگزاري‌ آموزشهاي‌ كوتاه‌ مدت‌ جهت‌ آموزش‌ مديران‌مياني‌(مديران‌كل‌ومعاونين‌ ) ،مديران‌ پايه‌(سرپرستان‌)وكاركنان‌ درزمينه‌، بروكراسي‌ ،رفتارسازماني‌، مديريت‌ منابع‌ انساني‌ ،برنامه‌ ريزي‌ ،كارگزيني‌ ،آشنايي‌باشيوه‌ آيين‌ نگارش‌ ،مكاتبات‌ وبايگاني‌

7-       دانشكده عقيدتي سياسي شهيد محلاتي

8-      آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ جهادسازندگي‌ استان‌ قم‌  5 سال‌

برنامه‌ ريزي‌،رفتارسازماني‌ ،روش‌ تحقيق‌ ،آموزش‌ مديريت‌

9-      تربيت‌ معلم‌ حضرت‌ معصومه‌ سكينه‌ (ع‌) 3 سال‌

روش‌ تحقيق‌ ،مقدمات‌ مديريت‌ آموزشي‌ ،كليات‌ وفنون‌ تدريس‌ ،روانشناسي‌ تربيتي‌

10-    مركزجهاني‌ علوم‌ اسلامي‌ 8 سال‌

مديريت‌ آموزشي‌ ،مديريت‌ فرهنگي‌ ،روش‌ تبليغ‌ ،روش‌ تحقيق‌

11-   جامعه‌ الزهرا 3 سال‌

آشنايي‌ مدرسين‌ اين‌ مركز در زمينه‌ روش تدريس ، مشاوره‌ و روانشناسي‌ اجتماعي‌

12-   مديرگروه‌ روانشناسي‌ مركزتربيت‌ معلم‌ حضرت‌ معصومه‌ (ع‌) 2 سال‌

13-   دانشگاه‌ پيام‌ نور 1 سال‌

مديريت‌ بازاريابي‌ ،روابط‌ صنعتي‌ ،مديريت‌ استراتژيك‌

14-   مركزآموزش‌ عالي‌ ضمن‌ خدمت‌ فرهنگيان‌  6 سال‌

برنامه‌ ريزي‌،رفتارسازماني‌ ،روش‌ تدريس‌ ،اصول‌ مديريت‌ ،بهبودوبازسازي‌ سازمان‌، تئوريهاي‌ مديريت‌،نظامهاي‌ تطبيقي‌ و....

15-   آموزش‌ مديران‌ ارشد سپاه‌ (پايگاه‌ خيبر)

16-   آموزش‌ كليه‌ مديران‌ دبيرستان‌ درسطح‌ استان‌ قم‌ ، 96 ساعت‌ آموزش‌ مديريت‌

17-   مشاوره‌ كاركنان‌ و  آموزش‌ سرپرستان‌ كارخانه‌ پتودرخشان‌

18-   مشاوره‌ كاركنان‌ و آموزش‌ سرپرستان‌ كفش‌ كلار

19-   مشاوره‌ كاركنان‌ و آموزش‌ سرپرستان‌ كارخانه‌ ايران‌ مرينوس‌

20-   مشاوره‌ كاركنان‌ و آموزش‌ سرپرستان‌ آستانه‌ مقدسه‌

21-   آموزش‌ مديران‌ كل‌ ارشاد ودوره‌ هاي‌ آموزش‌ سرپرستي‌

22-   برگزاري‌ سمينار "مقابله‌ با مقاومت‌ در برابرتغييردرسازمان‌ "در سطح‌ استان‌

23-   برگزاري‌ سمينار "بازاريابي‌ در بانك‌ ملي‌ ايران‌ "در سطح‌ استان‌

24-   برگزاري‌ سمينار "بازاريابي‌ در بانك‌ تجارت‌ "در سطح‌ استان‌

25-   برگزاري‌ سمينار "بازاريابي‌ براي‌ كارخانه‌هاي‌ كوچك‌ در وزارت‌ جهادو كشاورزي‌  "در سطح‌استان‌

26-   برگزاري‌ سمينار "مقابله‌ با تغيير در سازمان‌ "مديران‌ ارشد كليه‌ سازمانها در سطح‌ استان‌

27-   استاد راهنما  در  بيش‌ از 55 پروژه‌ دوره‌ كارشناسي‌ در مركز آموزش‌ مديريت‌ دولتي‌

28-   استاد راهنما  در بيش‌ از40 پروژه‌ دوره‌ كارشناسي‌ ،دانشگاه آزاد

 

تاليف‌ كتاب‌

1 - فرهنگ‌ و رفتارسازماني‌ ،نشر تعاون‌ ،1376

2 - نكات‌ موثر در مديريت‌ كارآمد، نشر خرم‌ ،1377

3 - مديريت‌ موفق‌ ،نشر لوح‌ محفوظ‌ ،1379

4 - مديريت‌ تربيت‌ وپيشرفت‌ تحصيلي‌ ،نشرامام‌ عصر ،1378

5 - فروغ‌ هدايت‌ (رمزموفقيت‌ مديران‌ از منظر امام‌ علي‌) ،نشر لوح‌ محفوظ‌ ،1379

6 - اصول‌ و مباني‌ مديريت‌ ،پيك‌ مديران‌ ،تهران‌ ،1380

7 - مباني‌ مديريت‌، ‌ ،معاونت‌ عقيدتي‌ ،سياسي‌ ارتش‌ 1381

8 - مديريت‌ تربيت‌ جنسي‌ ،نشر لوح‌ محفوظ‌ ،در دست‌ چاپ‌ .

9 – روانشناسی قضایی ، قوه قضاییه ،مرکز آموزش قضات ،1382

10- مدیریت آموزشی و فرهنگی ، قم ، مرکز جهانی علوم اسلامی

 

سوابق‌ مسئوليتهاي‌ اجرائي‌ در زمينه‌ فعاليتهاي‌ پژوهشي‌

1. مشاور علمي –  اجرايي برنامه ريزي راهبردي  حوزه علميه

2. تدوین سند راهبردی سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور

3. عضوگروه‌ تحقيقات‌ وپژوهش‌ در استانداري‌

4. عضوگروه‌ تحقيقات‌ وپژوهش‌ در اداره‌ كل‌ تعاون‌

5. عضوگروه‌ تحقيقات‌ وپژوهش‌ در سازمان‌  فني‌ و حرفه‌اي‌

6. عضو طرح‌ و برنامه‌ در دانشگاه‌ باقرالعلوم‌ (ع‌)

7. عضو شوراي‌ نظام‌ پيشنهادات‌ در اداره‌ كل‌ آموزش‌ و پرورش‌

8. مشاور كميته امداد امام خميني (ره )‌

9. عضو كميته‌ آزمون‌ در سازمان‌ فني‌ و حرفه‌اي‌

10. عضو كميته‌ مستند سازي‌ اداره‌ كل‌ آموزش‌ و پرورش‌

11. عضو كميته‌ كارشناسي‌ تدوين‌ برنامه‌ بلندمدت‌ توسعه‌ كشور (ايران‌ 1400 )

12. مشاور كميته امداد امام خميني (ره )

13. رئيس‌ مركز آموزش‌ نيروي‌ انساني‌

14. رئيس‌ مركز آموزش‌ عالي‌ فرهنگيان‌ و ...

 

مقالات

- چاپ‌ 42 مقاله‌ درزمينه‌هاي‌ مختلف‌ مديريت‌ در مجلات‌ و روزنامه‌هاي‌ مختلف‌

- شركت‌ در 1 همايش‌ خارجي‌ ،2 همايش‌ بين‌ المللي‌ و 15 همايش‌ كشوري‌ و داشتن‌ 4 رتبه‌ اولي‌ درهمايشها

مانند:

- همايش‌ بررسي‌ فعاليتها و راهكارهاي‌ توسعه‌ فرهنگي‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ ،منطقه‌ 9

- بررسي‌ ويژگيهاي‌ فرهنگ‌ بومي‌ ،دانشگاه‌ صنعتي‌ خواجه‌ نصيرالدين‌ طوسي‌

- همايش‌ رفتارشناسي‌ علوي‌ در گستره‌ مديريت‌ ،دانشگاه‌ شاهد

- فرهنگ‌ مديريت‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني‌ ،كنگره‌ بوشهر

- نقش‌ آموزش‌ در تبليغ‌ دين‌ ،دفتر تبليغات‌ اسلامي‌

- آسيب‌ شناشي‌ پليس‌ اجتماعي‌ از بعد جامعه‌ پذيري‌ ، همايش‌ پليس‌ اجتماعي‌ تهران‌

- انتخاب‌ مدرس‌ و پژوهش‌ برتر در نخستين‌ جشنواره‌ نهج‌ البلاغه‌ دانشگاهيان‌ سراسر كشور

.....

 

پايان‌ نامه‌ كارشناسي ارشد  :

بررسي‌ ويژگيهاي‌ رفتاري‌ مديران‌ آموزشي‌ كارامد و ارائه‌ يك‌ الگوي‌ مناسب‌ از مدير آموزشي‌

رساله دکتری :

طراحي و تبيين مدل ارزيابي فرهنگ بومي با استفاده از مدلهاي كمّي

 طرحهاي‌ پژوهشي‌ انجام شده ( در سطح استان و ملي )

- بررسي‌ سبك‌ فرهنگ‌ سازماني‌ دفترتبليغات‌ اسلامي‌

ـ تدوين برنامه‌ريزي راهبردي حوزه علميه قم (مدير اجرايي)

- تدوین برنامه ریزی استراتژیک جامعه‌المصطفی

ـ تدوين سند ملّي آموزش و پرورش استان قم

- بررسي‌ موانع‌ و قابليتهاي‌ توسعه‌ فرهنگي‌ در استان‌ قم‌

ـ تبيين مؤلفه‌هاي فرهنگي در تدوين كتب آموزشي

- شبهه‌ شناسي‌ فرهنگي‌ ،ديني‌ جوانان‌ (در سطح‌ كشور)

- بررسي‌ و شناخت‌ موانع‌ موجود در زمينه‌ مشاركت‌ زنان‌ در بخش‌ تعاوني‌

- بررسي‌ ،تجزيه‌ و تحليل‌ شيوه‌ تصميم‌گيري‌ مديران‌ در صنايع‌

- بررسي‌ و شناخت‌ موانع‌ موجود در زمينه‌ مشاركت‌ سياسي‌ زنان‌ در استان‌ قم‌

- نيازسنجي‌ آموزشي‌ كاركنان‌ اداره‌ كل‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ استان‌ قم‌

- امام‌ خميني‌ (ره‌ )،وحدت‌ و مديريت‌ تفاوتهاو تضاد  (در سطح‌ ملي )

- نقشهاي‌ اجتماعي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)  (در سطح‌ ملي )

- بررسي‌ عوامل‌ رضايت‌ شغلي‌ در كارگران‌ استان‌ قم‌

- بررسي رضايت‌ شغلي‌ معلمان‌ در سه‌ مقطع‌ تحصيلي‌

- شناخت‌ شبهات‌ ديني‌ در بين‌ معلمين‌ و قشر فرهنگيان‌ استان‌

 

تخصص :

تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک