❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

استاد سيد حسن شبيري زنجاني

519

مرتبه علمی

استادیار

تحصیلات

دکتری حقوق خصوصی 

گروه آموزشی

حقوق

محل اخذ مدرک

دانشگاه تهران

پست الکترونیکی

 

 


 

سوابق تحصيلي
كارشناسي: حقوق- حقوق- سال 1371- دانشگاه تهران
كارشناسي ارشد: حقوق- خصوصي- سال 1380- دانشگاه مفيد قم
دكتراي تخصصي: حقوق- خصوصي- سال 1387- دانشگاه تهران
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : مسئوليت حقوقي ناشي از عيوب نرم افزاري ( حقوق رايانه ).
عنوان پايان نامه دكتري : مباني نظري و فقهي حقوق مالكيت فكري.
 

مدير عامل موسسه پژوهشي راي پرداز نامها – مدير گروه كپي رايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- معاون پژوهشي دانشكده حقوق – مدير نرم افزاري مركز تحقيقات كامپيوتر علوم اسلامي- مدير گروه حقوق مالكيت فكري و ... 


زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه
حقوق تطبيقي – حقوق مالكيت فكري – حقوق تجارت – حقوق خانواده – حقوق قراردادها.

طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا:
 5 طرح.

 

دروس تدريس شده:
دروس كارشناسي: حقوق مدني 2،3،4،5،8- متون حقوقي 1 – حقوق مالكيت فكري – حقوق تجارت 4 – متون حقوقي 2
دروس كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي : حقوق مالكيت ادبي و هنري 1و2–حقوق مالكيت صنعتي 1و2–حقوق رايانه –حقوق تجارت رايانه .
 

كتاب هاي تأليف شده: 6جلد.
1) تغريرات خارج نكاح و خمس.
2) مباني حقوقي درس فقهي شبيه سازي انسان ( Uoning ).
3) حقوق مالكيت فكري در آثار برگرفته از رايانه ( حقوق رايانه ).
4) حقوق ديدگاهي نو در مشروعيت نظامهاي حقوقي نو پيدا.
 
 

جوايزعلمي )دستاوردها و افتخارات)
انتخاب پايان نامه كارشناسي ارشد به عنوان كتاب سال دانشجويي كشور و نيز دانشگاه محل تحصيل.
 
 

مقالات و پژوهش ها:

مقالات فارسي چاپ شده در مجلات

شبيري زنجاني سيدحسن، "مطالعه تطبيقي مفهوم و ماهيت حق انتساب اثر فكري" تحقيقات حقوقي.
شبيري زنجاني سيدحسن، كاظمي فرد طاهره، "امكان سنجي الحاق ايران به معاهده حقوق علائم تجاري" پژوهش حقوقي(دانشگاه قم).
شبيري زنجاني سيدحسن، "حقوق مالكيت فكري" دانشنامه جهان اسلام، شماره 13، 1388.
شبيري زنجاني سيدحسن، "حقوق مالكيت فكري در آثار مبتني بر رايانه (برگرفته از رايانه" پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني سابق)، شماره 2، 1389.
شبيري زنجاني سيدحسن، "حقوق مالكيت فكري در آثار مبتني بر رايانه" پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني سابق)، شماره 2، 1389.
شبيري زنجاني سيدحسن، "ديدگاهي جديد در مشروعيت نظام هاي حقوقي نوپديد" فصلنامه حقوق(مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)، شماره 3، 1389.
شبيري زنجاني سيدحسن، نجفي حامد، "فلسفه اقتصادي شرط گام ابتكاري در حق اختراع" پژوهشهاي اخلاقي، سال 2، شماره 2، صفحه64-87، 1390.
شبيري زنجاني سيدحسن، نجفي حامد، "مطالعه تطبيقي ارزيابي و احراز گام ابتكاري در اختراعات" مدرس علوم انساني، شماره 4، 1390.

تعداد مقالات منتشر شده در نشريات يا كنفرانسهاي داخلي : 6مقاله         
تعداد راهنمائي پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد : 21 راهنمايي