اخبار تحصیلات تکمیلی

جلسه دفاع با موضوع طلاق صوری در فقه و حقوق و خلأهای قانونی آن برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سعید آقاجانی دانشجوی مقطع ارشد رشته حقوق خصوصی روز دوشنبه ساعت 19 با حضور
اساتید 
از جمله دکتر حسن شبیری مدیر گروه رشته حقوق در سالن اجتماعات مهندس رسولی طلوع مهر برگزار شد و پایان نامه وی مورد
ارزیابی قرار گرفت.
ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع طلاق صوری در فقه و حقوق و خلأهای قانونی آن برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع بررسی متغیر های موثر بر سرمایه معنوی در صدا و سیمای استان قم برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع بررسی متغیر های موثر بر سرمایه معنوی در صدا و سیمای استان قم توسط خانم عطایی دریایی
دانشجوی مقطع ارشد و با حضور اساتید از جمله دکتر مولوی و دکتر رحمانی برگزار شد و این پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع بررسی متغیر های موثر بر سرمایه معنوی در صدا و سیمای استان قم برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع شناسایی و تحلیل روند های آینده صنعت خودرو ایران برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع شناسایی و تحلیل روند های آینده صنعت خودرو ایران توسط دانشجوی مقطع ارشد 
آقای حامد کولیوند و با حضور اساتید از جمله دکتر پدرام و دکتر گودرزی برگزار شد و این پایان نامه 
مورد ارزیابی قرار گرفت.
ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع شناسایی و تحلیل روند های آینده صنعت خودرو ایران برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع ثبت ایده های نو در صنعت ورزش در حقوق مالکیت فکری با تکیه بر حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع ثبت ایده­ های نو در صنعت ورزش در حقوق مالکیت فکری با تکیه بر حقوق ایران و کنوانسیون­ های بین المللی توسط جمیله میرزا علی دانشجوی 
رشته حقوق ثبت اسناد و املاک و با حضور اساتید از جمله دکتر شبیری،دکتر دلشاد و دکتر حبیبی مجنده برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت

 

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع ثبت ایده های نو در صنعت ورزش در حقوق مالکیت فکری با تکیه بر حقوق ایران و...