❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع شناسایی و تحلیل روند های آینده صنعت خودرو ایران برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع شناسایی و تحلیل روند های آینده صنعت خودرو ایران توسط دانشجوی مقطع ارشد 
آقای حامد کولیوند و با حضور اساتید از جمله دکتر پدرام و دکتر گودرزی برگزار شد و این پایان نامه 
مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

خودرو در ایران برای همه دولتهای پس از انقلاب ، کالای استراتژیک محسوب شده و اهم سیاستهای اقتصادی هر دولتی به نوعی سیاست حمایتی و پشتوانه ای از صنعت خودرو داخلی بوده است و به خصوص در دولتهای نهم و دهم نیز بر اهمیت این کالای استراتژیک داخلی توجه ویژه شده است.

در این پژوهش تلاش شد تا آینده های محتمل برای صنعت خودروی ایران در گذر چالشهای بین المللی ترسیم شود که با ارائه شانزده روند به عنوان روند های بالادستی و جهانی صنعت خودرو و در اختیار قراردادن این روند ها و بهره گیری از نظرات خبرگان  با توجه به روند های تدوین شده ، بهترین شرایط برای این صنعت در روند فصل شکوفایی متصور شده است اما اگر با بدبینی به آینده بنگریم و بدترین حالت یعنی نسل رو به افول را برای خودروی ایران در نظر بگیریم باید دست به اقدامات فوری زد تا به گونه ای از افول این صنعت جلو گیری شود . در روند هشتم یعنی آفت در ریشه باید سر پیکان اصلاحات را به سمت خود بگیریم و تحولات عمیق و بنیادین در فرآیند تولید و مدیریت صنعت ایجاد کنیم . در صورت وقوع این روند نقش دولت پرنگ خواهد بود و دولت با تلاش برای برداشتن تحریمها و کمک به این صنعت پویا و مقاوم به رشد و توسعه آن کمک کند . همچنین از دیگر نتایج به دست امده می توان اشاره کرده که روند خودروساز جهانی مناسب ترین روند براي زمانی که بازار آزاد و رقابت منطقی باشد و  روند رکود کامل بدترین روند ممکن براي صنعت خودرو سازي داخلی می باشد. در پایان نیز پایان نامه نتایج کلی و پیشنهاداتی برای کارهای آتی اشاره شده است.