❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع بررسی علل وفاداری مشتریان به فروشنده در صنعت پخش مواد غذایی برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه محمد رضا ناصره زاده  دانشجوی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی) با حضور اساتید  از جمله دکتر مولوی، دکتر ترکمانی(اساتید داور) و دکتر معینی(استاد راهنما) ظهر امروز در سالن جلسات موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.

 ناصره زاده در دفاع از پایان نامه گفت: وفاداری مشتریان به فروشنده ها کلیدی ترین سرمایه شرکت های پخش  محسوب می شود از این رو در این پژوهش به بررسی علل وفاداری مشتریان (سوپر مارکت ها) به فروشنده ( بنکداری ها) پرداخته شده است.

وی افزود:  اين تحقيق ازلحاظ هدف کاربردي و ازلحاظ روش تحقيق از نوع توصيفي می باشد و از نوع کیفی می باشد و جامعه آماری پژوهش شامل تمام فروشندگان سوپر مارکت های شهر قم و نمونه آماری 18 نفر از فروشندگان سوپر مارکت ها می باشد که به صورت قضاوتی انتخاب گردید.

دانشجوی ارشد رشته مدیریت بازرگانی در پایان تصریح کرد:  ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته و جهت تحلیل داده ها از تحلیل تم استفاده شده است.