❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 27 اسفند- واحد برادران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 27 اسفند- واحد برادران

ردیف نام درس نام خانوادگی
استاد
برنامه زمانی پشتیبان لینک
1 تفسير موضوعي قرآن بهشتي پور سه شنبه 09:00 - 10:30 207. ** ربانی لینک
2 حرکات اصلاحي مشهدي سه شنبه 09:30 - 11:00 301. ** ربانی لینک
3 آشنايي با فلسفه اسلامي ايران دوست سه شنبه 10:45 - 12:15 204. ** ربانی لینک
4 اخلاق اسلامي بهشتي پور سه شنبه 11:30 - 13:00 102. ** ربانی لینک
5 زبان تخصصي 1 مهران پور سه شنبه 11:30 - 13:00 106. ** ربانی لینک
6 آمار استنباطي صابري سه شنبه 12:30 - 15:00 204. ** میر
عبداللهی
لینک
7 يادگيري حرکتي فهيمي سه شنبه 13:15 - 14:45 301. ** میر
عبداللهی
لینک
8 حقوق اساسي 2 رئيسي سه شنبه 13:15 - 14:45 205. ** میر
عبداللهی
لینک
9 کاربرد آمار توصيفي در مديريت محمدي ترکماني سه شنبه 13:15 - 14:45 307. ** ربانی لینک
10 روانشناسي شخصيت سعادت اظهر سه شنبه 13:15 - 14:45 207. ** ربانی لینک
11 مباحث اساسي در روانشناسي 1 آرشيد سه شنبه 13:15 - 14:45 201. ** ربانی لینک
12 حقوق کار رئيسي سه شنبه 15:00 - 16:30 107. ** آل احمد لینک
13 حقوق بين الملل خصوصي 2 عرفاني نسب سه شنبه 15:00 - 16:30 106. ** آل احمد لینک
14 ادله اثبات دعوي اسحاقي سه شنبه 15:00 - 16:30 ** آل احمد لینک
15 حقوق مدني(5) خانواده علوي سه شنبه 15:00 - 16:30 102. ** میر
عبداللهی
لینک
16 روش تحقيق ابروش سه شنبه 15:00 - 16:30 101. ** میر
عبداللهی
لینک
17 حقوق جزاي اختصاصي 1 کشاورزي سه شنبه 15:00 - 17:30 302. ** میر
عبداللهی
لینک
18 مباني مديريت رفتار سازماني ذاکريان سه شنبه 15:00 - 16:30 301. ** ربانی لینک
19 اصول فقه(2) طبري سه شنبه 15:00 - 16:30 108. ** ربانی لینک
20 آمار توصيفي صابري سه شنبه 15:00 - 16:30 201. ** ربانی لینک
21 مقدمات مکانيک حرکت انسان اکبرپور بني سه شنبه 15:00 - 16:30 307. ** ربانی لینک
22 روانشناسي تربيتي آرشيد سه شنبه 15:45 - 17:15 207. ** آل احمد لینک
23 (جبرانی)نظریه های مدیریت دولتی ملایی سه شنبه 16:00 - 18:00 ** آل احمد لینک
24 مسائل فرهنگي جهان معاصر باقي نصرآبادي سه شنبه 16:30 - 18:00 101. ** میر
عبداللهی
لینک
25 حقوق مدني 8 طبري سه شنبه 16:45 - 19:15 107. ** میر
عبداللهی
لینک
26 حقوق کار رئيسي سه شنبه 16:45 - 18:15 102. ** ربانی لینک
27 مديريت مراکز آموزشي و فرهنگي ابروش سه شنبه 16:45 - 18:15 306. ** آل احمد لینک
28 سرپرستي و مديريت اردوها و کاروانهاي ورزشي رمضان بيگي سه شنبه 16:45 - 18:15 307. ** آل احمد لینک
29 ماليه عمومي گل دوست سه شنبه 17:00 - 18:30 103. ** میر
عبداللهی
لینک
30 روانشناسي سياسي مطهرنيا سه شنبه 17:30 - 19:00 204. ** میر
عبداللهی
لینک
31 کاربرد کامپيوتر در روانشناسي ديبائي صابر سه شنبه 17:30 - 19:00 سايت ** ربانی لینک
32 حقوق جزاي اختصاصي 3 کشاورزي سه شنبه 17:45 - 19:15 106. ** ربانی لینک
33 نگارش فارسي اسماعيلي سه شنبه 17:45 - 19:15 202. ** میر
عبداللهی
لینک
34 حقوق تجارت 4 امين زاده سه شنبه 18:00 - 19:15 302. ** میر
عبداللهی
لینک
35 مديريت مراکز آموزشي و فرهنگي ابروش سه شنبه 18:30 - 20:00 305. ** آل احمد لینک
36 حقوق فرهنگي علم الهدي سه شنبه 18:30 - 20:00 101. ** آل احمد لینک
37 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي گل دوست سه شنبه 18:30 - 21:00 306. ** ربانی لینک
38 مقدمات جامعه شناسي ورزشي اسدي نيا سه شنبه 18:30 - 20:00 307. ** ربانی لینک
39 آيين دادرسي مدني 3 بوالحسني سه شنبه 19:30 - 21:00 302. ** آل احمد لینک
40 خواندن و درک مطلب پيشرفته دهقاني فيروزآبادي سه شنبه 19:30 - 21:00 202. ** آل احمد لینک
41 حقوق و اقتصاد امين زاده سه شنبه 19:30 - 20:30 108. ** میر
عبداللهی

لینک