❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) چهارشنبه 28 اسفند- واحد خواهران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) چهارشنبه 28 اسفند- واحد خواهران

رديف نام درس نام استاد زمان برگزاري لینک پشتیبان
1 حقوق استاندارد استاد سيداحمد دهقاني چهارشنبه (هفته زوج) 08:00 - 09:30 103 لینک خانم همایی
2 راهنمايي و مشاوره تحصيلي استاد مرضيه مرادي چهارشنبه 08:00 - 09:30 301 لینک خانم همایی
3 حقوق اساسي(1) دکتر مهدي رئيسي چهارشنبه 08:00 - 09:30 201 لینک خانم همایی
4 دانش خانواده و جمعیت دکتر راضیه علی اکبری جبرانی 09:45 - 11:15 301 لینک خانم شوندی
5 حقوق تطبيقي استاد سيداحمد دهقاني چهارشنبه 09:45 - 11:15 302 لینک خانم همایی
6 آيين دادرسي مدني(1) دکتر جواد معتمدي چهارشنبه 09:45 - 11:15 203 لینک خانم شوندی
7 تمرين عملي روش تحقيق در مشاوره (کارگاهي) دکتر اعظم زارع چهارشنبه 09:45 - 11:15 301 لینک خانم همایی
8 جامعه شناسي حقوق دکتر مهدي رئيسي چهارشنبه (هفته فرد) 09:45 - 11:15 103 لینک خانم همایی
9 آموزه هاي مشاوره اي در قرآن و حديث استاد مرضيه مرادي چهارشنبه 09:45 - 11:15 201 لینک خانم همایی
10 آمار توصيفي دکتر زينب مولوي چهارشنبه 09:45 - 11:15 202 لینک خانم شوندی
11 کليات حقوق جزا دکتر مرضيه ديرباز چهارشنبه (هفته فرد) 09:45 - 11:15 104 لینک خانم شوندی
12 تحقيق در عمليات 2 استاد هوشيار آزاد چهارشنبه 10:30 - 13:00 101 لینک خانم شوندی
(پردیسان)
13 نگارش انگلیسی پیشرفته دکتر پیمبرپور جبرانی 11:00 - 12:30 300 لینک خانم همایی
14 متون حقوقي(1) متون حقوقي استاد بشري سادات امامي چهارشنبه 11:30 - 13:00 203 لینک خانم شوندی
15 انديشه اسلامي 1 دکتر سيدعلي طباطبائي خواه چهارشنبه 11:30 - 13:00 302 لینک خانم شوندی
16 روش تحقيق دکتر زينب مولوي چهارشنبه 11:30 - 13:15 202 لینک خانم همایی
17 آمار کاربردي 1 استاد سميه رزاقي چهارشنبه 11:30 - 13:30 105 لینک خانم همایی
18 حقوق تجارت(1) تجار و اعمال تجاري استاد محسن بوالحسني چهارشنبه 11:30 - 13:15 103 لینک خانم شوندی
19 انديشه اسلامي 2 استاد سيدجلال رضوي مهر چهارشنبه 11:30 - 13:00 201 لینک خانم همایی
20 مالياتي 2 استاد نفيسه تقي زاده چهارشنبه 11:45 - 13:15 104 لینک خانم همایی
21 حسابداري صنعتي 2 دکتر فاطمه تلخابي چهارشنبه 13:30 - 16:00 103 لینک خانم منتظری
22 روابط کار در سازمان دکتر حميده عباسي چهارشنبه 13:30 - 16:00 101 لینک خانم منتظری
23 حقوق خانواده در اسلام و ايران و کاربرد آن در مديريت استاد بشري سادات امامي چهارشنبه 13:30 - 15:00 102 لینک خانم منتظری
24 آيين دادرسي مدني(3) استاد محسن بوالحسني چهارشنبه 14:00 - 15:30 201 لینک خانم غانم
25 سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري دکتر مصطفي ملايي چهارشنبه 14:00 - 16:15 204 لینک خانم غانم
26 متون فقه(1) فقه معاملات دکتر مجتبي طبري چهارشنبه 14:00 - 15:30 301 لینک آقای میرعبداللهی
27 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 دکتر زينب مولوي چهارشنبه 14:00 - 16:30 202 لینک خانم غانم
28 رياضيات کاربرد 2 استاد هوشيار آزاد چهارشنبه 14:00 - 16:30 203 لینک (پردیسان)
خانم غانم
29 ارتباط بين فرهنگ ها دکتر جعفر رحماني چهارشنبه 15:00 - 16:30 105 لینک خانم منتظری
30 حقوق مدني 8 دکتر مجتبي طبري چهارشنبه 15:45 - 18:15 301 لینک آقای
میرعبداللهی
31 حقوق بين الملل خصوصي(2) استاد محسن بوالحسني چهارشنبه 15:45 - 17:15 201 لینک خانم غانم
32 کنترل هاي داخلي و نظام راهبردي شرکتي استاد علي بخشي چهارشنبه 16:00 - 18:30 103 لینک خانم غانم
33 دولت و فرهنگ استاد عباس علم الهدي چهارشنبه 16:45 - 18:15 105 لینک خانم منتظری
34 تفسير موضوعي قرآن استاد صديقه فقيه حبيبي چهارشنبه 16:45 - 18:15 102 لینک خانم منتظری
35 روابط صنعتي دکتر حميده عباسي چهارشنبه 16:45 - 19:15 302 لینک خانم منتظری
36 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام دکتر عباس شفيعي چهارشنبه 16:45 - 19:00 104 لینک خانم غانم
37 مکاتبات تجاري و گزارش نويسي دکتر جعفر رحماني چهارشنبه 16:45 - 19:00 204 لینک خانم غانم
38 حقوق مدني(2) اموال و مالکيت دکتر محمدجواد بحريني چهارشنبه 16:45 - 18:15 لینک پردیسان
39 پژوهش عملياتي 1 استاد هوشيار آزاد چهارشنبه 17:00 - 19:15 202 لینک خانم منتظری
(پردیسان)
40 فيزيولوژي اعصاب و غدد دکتر کامبيز روشنائي حيدرآبادي چهارشنبه 17:00 - 18:30 203 لینک خانم منتظری
41 حقوق تجارت(3) اسناد تجاري دکتر سيدمحمد امين زاده چهارشنبه 17:30 - 19:00 201 لینک خانم منتظری
42 حقوق جزاي اختصاصي 1 دکتر مرضيه ديرباز چهارشنبه 17:30 - 19:00 سايت لینک خانم غانم
43 انديشه اسلامي 2 دکتر مجتبي طبري چهارشنبه 18:30 - 20:00 103 لینک آقای
میرعبداللهی
44 پزشکي قانوني دکتر حميد داودآبادي چهارشنبه (هفته زوج) 18:30 - 20:00 301 لینک خانم غانم