❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) چهارشنبه 28 اسفند- واحد برادران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) چهارشنبه 28 اسفند- واحد برادران

ردیف نام درس نام خانوادگی
استاد
برنامه زمانی لینک
1 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی محمدحسینی نژاد (جبرانی) چهارشنبه 09:00 - 10:30 لینک
2 آیین دادرسی مدنی 1 معتمدي چهارشنبه 09:45 - 11:15 لینک
3 حقوق مدني(1) اشخاص و حمايت از محجورين محمدحسيني نژاد (جبرانی)
چهارشنبه 10:30 - 12:00 205. **
لینک
4 اقتصاد خرد جعفري چهارشنبه 12:00 - 14:30 202. ** لینک
5 ارتباط بين فرهنگ ها رحماني (تغییر ساعت)
چهارشنبه 15:00 - 16:30 101. **
لینک
6 انقلاب اسلامي ايران حسيني چهارشنبه 13:15 - 14:45 207. ** لینک
7 حقوق تجارت(3) اسناد تجاري معتمدي چهارشنبه 13:15 - 14:45 102. ** لینک
8 حقوق رسانه بحريني چهارشنبه (هفته فرد) 13:15 - 14:45 108. ** لینک
9 تفسير موضوعي قرآن فاضلي چهارشنبه 13:30 - 15:00 105. ** لینک
10 زبان تخصصي 1 کرمي چهارشنبه 14:15 - 15:45 103. ** لینک
11 حقوق اداري 2 الياسي چهارشنبه 15:00 - 16:30 207. ** لینک
12 تحقيق درعمليات 2 ايازي چهارشنبه 15:00 - 17:30 305. ** لینک
13 حقوق مدني(4) الزامات خارج از قراردادها بحريني چهارشنبه 15:00 - 16:30 102. ** لینک
14 اقتصاد کلان جعفري چهارشنبه 15:00 - 17:30 206. ** لینک
15 حقوق تجارت(2) شرکت ها معتمدي چهارشنبه 15:00 - 16:30 108. ** لینک
16 نظريه هاي فرهنگي ذوالفقاري چهارشنبه 15:45 - 17:15 203. ** لینک
17 حسابداري ميانه 2 کرمي چهارشنبه 16:00 - 19:30 103. ** لینک
18 سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار عيسي خاني چهارشنبه 16:00 - 17:30 105. ** لینک
19 متون فقه 1 تقوی چهارشنبه 16:45 - 18:15 107. ** لینک
20 حقوق اداري(2) الياسي چهارشنبه 16:45 - 18:15 107. ** لینک
21 حقوق مدني(2) اموال و مالکيت بحريني چهارشنبه 16:45 - 18:15 108. ** لینک
22 برنامه ريزي و توسعه جعفري چهارشنبه 17:45 - 20:15 105. ** لینک
23 حقوق اداري(1) الياسي چهارشنبه 18:30 - 20:00 108. ** لینک
24 متون فقه 2 تقوی چهارشنبه 18:30 - 20:00 108. **
لینک