❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی)- جبرانی ( ۵ تا ۱۰ فروردین ماه)

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی)- جبرانی

قابل توجه دانشجویان گرامی؛ کلاس های جبرانی به همت واحد آموزش و با هماهنگی اساتید برگزار شده است.

لینک کلاس های روز سه شنبه 1399/01/05

ردیف نام درس نام خانوادگی
استاد
لینک واحد برنامه زمانی
1 روانشناسي سلامت مرادي لینک خواهران سه شنبه09:00 - 10:30
2 انگيزش و هيجان مرادي لینک خواهران سه شنبه10:30 - 12:00
3 انديشه اسلامي 1 علي اکبري لینک خواهران سه شنبه10:30 - 12:00
4 مديريت توليد کاظمي لینک خواهران سه شنبه10:30 - 12:00
5 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 مرادي لینک خواهران سه شنبه12:00 - 13:30
6 حرکت شناسی ورزشی باغبان لینک خواهران سه شنبه12:00 - 13:30
7 آيين نگارش اسناد رضوي اصل لینک مختلط سه شنبه12:00 - 13:30
8 حسابداري ميانه 2 کرمي لینک خواهران سه شنبه12:30 - 15:30
9 حقوق ثبت رضوي اصل لینک خواهران سه شنبه14:00 - 15:30
10 روانشناسي اجتماعي عبدي لینک خواهران سه شنبه14:00 - 15:30
11 اصول تنظیم کنترل بودجه بحرینی لینک برادران سه شنبه14:30-16:00
12 روش تحقیق  ابروش  لینک برادران سه شنبه15:00 - 16:30
13 حقوق اساسی3 صادقی لینک برادران سه شنبه15:00 - 16:30
14 مبانی پیشرفت و عدالت بحرینی لینک برادران سه شنبه16:15 - 18:45
15 مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی ابروش  لینک برادران سه شنبه16:45 - 18:15

 

لینک کلاس های روز چهارشنبه 1399/01/06

ردیف نام درس نام خانوادگی
استاد
لینک واحد برنامه زمانی
1 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 1 مرادي لینک خواهران چهارشنبه09:00 - 10:30
2 آموزه هاي مشاوره اي در قرآن و حديث مرادي لینک خواهران چهارشنبه10:30 - 14:00
3 حقوق تجارت 4 امین زاده لینک خواهران چهارشنبه12:00 - 13:30
4 زبان تخصصی2 کرمی لینک برادران چهارشنبه14:00 - 15:30
5 روانشناسي اجتماعي عبدي لینک خواهران چهارشنبه14:00 - 15:30
6 بازرگانی بین الملل بحرینی لینک برادران چهارشنبه15:00 - 17:30
7 میانه2 کرمی لینک برادران چهارشنبه15:45 - 19:15
23 روش تحقيق(کمي و کيفي) مرادي لینک خواهران پنجشنبه09:00 - 10:30

 

لینک کلاس های روز پنجشنبه 1399/01/07

ردیف نام درس نام خانوادگی
استاد
لینک واحد برنامه زمانی
1 روش تحقيق(کمي و کيفي) مرادي لینک خواهران پنجشنبه09:00 - 10:30
2 حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی قدیر لینک کارشناسی
ارشد
پنجشنبه09:00 - 10:30
3 انديشه اسلامي 1 علي اکبري لینک   پنجشنبه10:30 - 12:00
4 راهنمايي و مشاوره تحصيلي مرادي لینک خواهران پنجشنبه10:30 - 14:00
5 تعلیم و تربیت اسلامی دکتر
فخری
صائبی
لینک   ساعت
12:00
6 حقوق تجارت 4 امین زاده لینک خواهران پنجشنبه12:00 - 13:30
7 دکتر شراهی شراهی لینک کارشناسی
ارشد
پنجشنبه12:00 - 14:00
8 مدیریت رفتار مصرف کننده دکتر
ولیا بیگدلی
لینک   ساعت
13:30
9 روش شناسی در مدیریت دکتر 
مولوی
لینک   پنجشنبه
14:00
10 انسان شناسی در اسلام دکتر
صائبی 
خوشنویس
لینک   ساعت
14:00
11 حقوق کار دکتر 
رئیسی
لینک   ساعت
14:00
12 روش شناسی در مدیریت دکتر
مولوی
لینک   ساعت
16:00
13 روابط فرهنگی بین الملل دکتر
باقی نصرآبادی
لینک   ساعت 16:15
14 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر
صائبی
خوشنویس
لینک   ساعت
16:15
15 انقلاب اسلامي ايران پناهي قمي لینک خواهران پنجشنبه15:00 - 16:30
16 روابط فرهنگی بین الملل دکتر
باقی
نصرآبادی
لینک   ساعت
16:15
17 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام شفیعی لینک خواهران پنجشنبه15:00 - 16:30

 

لینک کلاس های روز شنبه 1399/01/09

ردیف نام درس نام خانوادگی
استاد
لینک واحد برنامه زمانی
1 روانشناسي تحولي 1 صالحي لینک خواهران شنبه09:00 - 10:30
2 انديشه اسلامي 1 علي اکبري لینک   شنبه10:30 - 12:00
3 آزمون هاي روانشناختي 1 صالحي لینک خواهران شنبه10:30 - 12:00
4 آسيب شناسي رواني 2 صالحي لینک خواهران شنبه12:00 - 13:30
5 حرکت شناسی ورزشی باغبان لینک خواهران شنبه12:00 - 13:30
6 انقلاب اسلامي ايران پناهي قمي لینک خواهران شنبه15:00 - 16:30
7 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام شفیعی لینک خواهران شنبه15:00 - 16:30

 

لینک کلاس های روز یکشنبه 1399/01/10

ردیف نام درس نام خانوادگی
استاد
لینک واحد برنامه زمانی
1 روانشناسي تحولي 2 صالحي لینک خواهران یکشنبه 09:00 - 10:30
2 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 صالحي لینک خواهران

یکشنبه

10:30 - 12:00

3 روانشناسي شخصيت برقعي لینک خواهران

یکشنبه

12:00 - 13:30

4 ترجمه متونعلوم انسانی از انگلیسی موحدی لینک خواهران

یکشنبه

12:00 - 13:30