دکتر زارعی متین: اساتید دانشگاه ها نباید همواره ناامیدی ایجاد کنند

19-2-97 5مدیر گروه رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی و بیمه موسسه طلوع مهر قم با بیان اینکه امید یکی از مولفه های قدرت نرم است گفت: دانشجو هایی که بازخورد می دهند می گویند اساتید جز این که بیایند از نظام و دولت و سیستم انتقاد کنند کاری ندارند.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، دکتر حسن زارعی متین در نشست اساتید این موسسه که بمناسبت گرامیداشت مقام استاد برگزار شد، با اشاره به برگزاری همایش سرمایه ی اجتماعی و امنیت تصریح کرد: امنیت نیاز به دو نوع قدرت که عبارت از "قدرت سخت، سخت افزار گرایانه" و "قدرت نرم" می باشد، دارد.

وی افزود: همان طور که تهدید، تهدید مبتنی بر سخت افزار گرایانه است، تهدید نرم را دشمن پیش گرفته است.

مدیر گروه رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی و بیمه موسسه طلوع مهر قم ادامه داد: قدرت سخت مبتنی است بر تصریحات و امکانات و وضعیت فیزیک و مادی و این ها اما قدرت نرم به آن باور ها و ارزش های مشترک بر می گردد و به الگو های رفتاری، به هنجار ها، به آن پذیرش، به آن اعتماد، فرهنگ سازمانی قوی و سالم می خواهد.

وی بیان داشت: وقتی که در جامعه ای یا در یک سازمانی الگوهای رفتاری حاکم منتج از valuesها، ارزش ها و اعتقادات و باورهای اساسی باشد یعنی فرهنگ حاکم بر آن جامعه و سازمان سالم است. زارعی متین با بیان اینکه نمره ما در قدرت نرم بالا نیست گفت: تمام تحقیقات می گوید که امنیت بیشتر تحت تأثیر این قدرت نرم است و حد اقل ما این جا می-گوییم مکمل قدرت سخت است.

وی بیان داشت: پایه بر اساس این قدرت نرم سرمایه اجتماعی است و در جامعه ما در کنار سرمایه انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی که داریم، حلقه مفقوده رشد، توسعه و امنیت به سرمایه اجتماعی بر می گردد که مبتنی بر آن اعتماد و مشارکت است.

مدیر گروه رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی و بیمه موسسه طلوع مهر قم گفت: اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی را بسنجیم در سه سطح می توانیم به آن توجه داشته باشیم، در سطح کلان، شاخص های آن حاکمیت قانون، حکمرانی خوب، اعتماد به دستگاه و به نظام است.

وی خاطرنشان کرد: در سطح میانی نگاهی که مردم به عملکرد سازمان های ما و نهاد ها مثلاً شهرداری دارند و در سطح خرد می شود باورها و ارزش های مشترک و حاکمیت آن ها یعنی حقوق شهروندی شاخص سنجش است.

زارعی متین با بیان اینکه متأسفانه تحقیقات می گوید که نمره خیلی بالا نیست، به نقش اساتید در این زمینه اشاره کرد و گفت: دانشجو هایی که بازخورد می دهند می گویند اساتید جز این که بیایند از نظام و دولت و سیستم انتقاد کنند کاری ندارند.

وی با طرح این پرسش که چرا ما همواره نا امیدی را ایجاد کنیم؟ اظهارداشت: امید یکی از مؤلفه های بسیار مهم قدرت نرم است و متاسفانه بعضی از ما اساتید، امید را می گیریم و همیشه نکات ضعف را می گوییم.

مدیر گروه رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی و بیمه موسسه طلوع مهر قم با بیان اینکه دنیا دارد روی سرمایه روانشناختی کار می کند گفت: این امید و خوش بینی و تا ب آوری را ما دیگر از او نگیریم و یک مقدار روی جنبه های مثبت تأکید داشته باشیم تا ان شاءالله آینده خوبی داشته باشیم.