خبرها

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) شنبه 24 اسفند- واحد خواهران

رديف نام درس نام استاد زمان برگزاري لینک کلاس مربوطه
1 ترجمه مکاتبات اسناد 1 دکتر علي اکبر ارجمندراد شنبه 08:00 - 09:30 102 لینک
2 روانشناسي رفتار مصرف کننده دکتر عارفه خراساني زاده گزکي شنبه (گروه A) 08:00 - 09:30 103 لینک
3 ادبيات فارسي معاصر دکتر رقيه فراهاني شنبه 08:00 - 09:30 301 لینک
4 روانشناسي يادگيري دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه A) 08:00 - 09:30 203 لینک
5 آشنايي با فلسفه اسلامي دکتر زهرا سرکارپور شنبه 08:00 - 09:30 302 لینک
6 مباني روانشناسي ورزشي دکتر حميد اميني شنبه 08:00 - 09:30 104 لینک
7 مکالمه موضوعي دکتر محبوبه مرشديان شنبه 08:00 - 09:30 101 لینک
8 انديشه اسلامي 1 دکتر راضيه علي اکبري شنبه 08:00 - 09:30 105 لینک
9 آمار و رياضي در علوم ورزشي استاد احمد علي مرداني شنبه (هفته زوج) 08:00 - 11:15 202 لینک
10 ترجمه پيشرفته 2 دکتر مهدي دهقاني فيروزآبادي شنبه 09:30 - 11:00 102 لینک
11 آسيب شناسي اجتماعي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 103 لینک
12 مباني نظري ترجمه استاد زهره شهرستاني شنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 101 لینک
13 تحليل مقابله اي ساخت فارسي و انگليسي دکتر علي اکبر ارجمندراد شنبه (گروه B) 09:45 - 11:15 204 لینک
14 روانشناسي سالمندي دکتر عارفه خراساني زاده گزکي شنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 203 لینک
15 فلسفه علم روانشناسي استاد محسن قاسمپور شنبه 09:45 - 11:15 302 لینک
16 کليات زبان شناسي 1 دکتر محبوبه مرشديان شنبه 09:45 - 11:15 104 لینک
17 زبان فارسي دکتر رقيه فراهاني شنبه 09:45 - 12:00 105 لینک
18 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه A) 10:00 - 11:30 201 لینک
19 تحليل مقابله اي ساخت فارسي و انگليسي دکتر علي اکبر ارجمندراد شنبه (گروه A) 11:30 - 13:00 102 لینک
20 مباني نظري ترجمه استاد زهره شهرستاني شنبه (گروه B) 11:30 - 13:00 204 لینک
21 روانشناسي اجتماعي کاربردي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه A) 11:30 - 13:00 203 لینک
22 نگرش و تغيير آن دکتر عارفه خراساني زاده گزکي شنبه 11:30 - 13:00 201 لینک
23 انديشه اسلامي 1 دکتر سيدعلي طباطبائي خواه شنبه 11:30 - 13:00 301 لینک
24 فنون مشاوره و روان درماني دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه A) 11:45 - 13:15 202 لینک
25 آشنايي با فلسفه اسلامي استاد محسن قاسمپور شنبه (گروه A) 11:45 - 13:15 103 لینک
26 اخلاق اسلامي استاد محمد اشعري شنبه (گروه B) 12:00 - 13:30 302 لینک
27 دانش خانواده و جمعيت استاد مرضيه مرادي شنبه 12:15 - 13:45 101 لینک
28 مباني راهنمايي و مشاوره زهره محمدعيني شنبه 13:00 - 14:30 201 لینک
29 اخلاق اسلامي دکتر سيدعلي طباطبائي خواه شنبه (گروه A) 13:15 - 14:45 203 لینک
30 زبان فارسي دکتر محسن اسماعيلي شنبه (گروه B) 13:15 - 15:30 301 لینک
31 حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر مرضیه دیرباز جبرانی 14:00 - 15:30 202 لینک
32 فنون مشاوره و روان درماني دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه B) 14:00 - 15:30 103 لینک
33 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 1 استاد مرضيه مرادي شنبه 14:00 - 15:30 202 لینک
34 کاربرد کامپيوتر در روانشناسي دکتر هدي لاجوردي شنبه (گروه B) 14:00 - 15:30 سايت لینک
35 اقتصادکلان استاد سعيد مهدوي وفا شنبه 14:30 - 17:00 204 لینک
36 زبان انگليسي استاد افسانه آرشيد شنبه 14:45 - 17:00 201 لینک
37 روش تحقیق(روز یکشنبه) دکتر زینب مولوی  جبرانی 15:30 - 18:00 103 لینک
38 حقوق جزای اختصاصی 2 دکتر مرضیه دیرباز جبرانی 15:45 - 17:15 103 لینک
39 آسيب شناسي اجتماعي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه B) 15:45 - 17:15 103 لینک
40 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 استاد مرضيه مرادي شنبه (گروه B) 15:45 - 17:15 203 لینک
41 روانشناسي تحولي 1 دکتر هدي لاجوردي شنبه (گروه B) 15:45 - 17:15 301 لینک
42 زبان فارسي دکتر بهيه احمدي بيدگلي شنبه 17:15 - 19:30 201 لینک
43 آزمون هاي روانشناختي 1 دکتر هدي لاجوردي شنبه (گروه B) 17:30 - 19:00 103 لینک
44 روانشناسي اجتماعي کاربردي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه B) 17:30 - 19:00 203 لینک
45 انقلاب اسلامي ايران آقای پناهی قمی جبرانی 17:30 - 19:00 300 لینک
46 انقلاب اسلامي ايران استاد عباس شيرمحمدي شنبه (گروه B) 17:30 - 19:00 301 لینک
47 ساخت زبان فارسي کاوياني  شنبه 17:15 - 18:45    لینک
48 زبان فارسي کاوياني شنبه 19:00 - 21:00 201 **
لینک

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) پنجشنبه 22 اسفند- واحد خواهران

رديف نام درس نام استاد زمان برگزاري لینک کلاسها
1 ترجمه متون مطبوعاتی دکتر نفیسه عروجی جبرانی 08:00 - 09:30 101 لینک
2 تفسير موضوعي قرآن دکتر سيد مجتبي ميردامادي پنج شنبه 08:00 - 09:30 103 لینک
3 پول ارز و بانکداري استاد فاطمه سادات رييس کرمي پنج شنبه 08:00 - 10:15 301 لینک
4 تحقيق در عمليات استاد سميه رزاقي پنج شنبه 08:00 - 10:30 203 لینک
5 حقوق ماليه عمومي استاد حسين طاهري پنج شنبه 08:00 - 09:30 201 لینک
6 فیزیولوژی اعصاب و غدد دکتر روشنایی جبرانی 09:45 - 11:15 201 لینک
7 انديشه اسلامي 2 دکتر سيد مجتبي ميردامادي پنج شنبه 09:45 - 11:15 201 لینک
8 روان شناسي شخصيت استاد جعفر آرشيد پنج شنبه 09:45 - 11:15 302 لینک
9 اخلاق حرفه ای در  تعلیم و تربیت دکتر دیبایی جبرانی 10:30 - 12:00 301 لینک
10 حسابداري ميانه استاد اکرم افساي پنج شنبه 10:30 - 13:45 301 لینک
11 انديشه اسلامي 2 دکتر محمدامين پوراميني پنج شنبه 10:45 - 12:15 203 لینک
12 آسیب شناسی خانواده دکتر ساکت جبرانی 11:30 - 13:00 301 لینک
13 آشنايي با ادبيات معاصر دکتر محسن اسماعيلي پنج شنبه 11:30 - 13:00 302 لینک
14 حقوق ماليه عمومي استاد حسين طاهري پنج شنبه 11:30 - 13:15 105 لینک
15 حقوق بين الملل عمومي (3) استاد احمد عرفاني نسب پنج شنبه 11:30 - 13:15 103 لینک
16 کاربرد کامپيوتر در روانشناسي دکتر هدي لاجوردي پنج شنبه 11:30 - 13:00 سايت لینک
17 روانشناسي تجربي دکتر هدي لاجوردي پنج شنبه 13:00 - 15:30 202 لینک
18 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دکتر مهدي جعفري پنج شنبه 13:15 - 15:45 104 لینک
19 مديريت فضا ها و اماکن ورزشي استاد مهدي سلطاني پنج شنبه 13:15 - 14:45 201 لینک
20 روانشناسی تحولی2 دکتر ساکت جبرانی 13:30 - 15:00 100 لینک
21 آمار توصیفی دکتر مولوی جبرانی 13:30 - 15:00 101 لینک
22 متون فقه(3) حقوق عمومي و بين الملل استاد صديقه فقيه حبيبي پنج شنبه (هفته زوج) 13:30 - 15:00 102 لینک
23 بازاريابي بين المللي استاد مهدي يزديان پنج شنبه 13:30 - 15:45 204 لینک
24 روابط فرهنگي بين الملل دکتر باقی جبرانی14:00 - 15:30 103 لینک
25 روانشناسی فیزیولوژیک دکتر روشنایی جبرانی14:00 - 15:30 104 لینک
26 انقلاب اسلامي ايران استاد عباس شيرمحمدي پنج شنبه 14:00 - 15:30 105 لینک
27 حقوق بين الملل عمومي(1) استاد احمد عرفاني نسب پنج شنبه 14:00 - 15:30 203 لینک
28 آمار توصیفی دکتر مولوی جبرانی 15:30 - 17:00 102 لینک
29 نظريه هاي مشاوره و روان درماني (1) دکتر احمد آقاجاني پنج شنبه 15:30 - 17:00 101 لینک
30 آیین دادرسی مدنی1 دکتر معتمدی جبرانی 15:30 - 17:00 102 لینک
31 حسابداری دولتی2 دکتر سمیه صفدری پنج شنبه 16:00 - 18:30 102 لینک
32 پژوهش عملياتي 2 استاد راحله طيبي راد پنج شنبه 16:00 - 18:30 103
لینک

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) پنجشنبه 22 اسفند- مقطع کارشناسی ارشد

ردیف نام درس نام
استاد
نام خانوادگی
استاد
برنامه زمانی لینک
1 حقوق مدنی پیشرفته2 سیدمهدی علوی پنج شنبه 08:00 - 10:00 لینک
2 حقوق کار مهدي رئيسي پنج شنبه (هفته فرد) 08:00 - 11:00 101. ** لینک
3 روانشناسي يادگيري  و تفکر هدي لاجوردي پنج شنبه 08:00 - 10:00 305. ** لینک
4 اصول و نظريه هاي آموزشي زبان محبوبه مرشديان پنج شنبه 10:00 - 12:00 202. ** لینک
5 متون حقوقي تخصصي به زبان خارجي 1 جواد معتمدي پنج شنبه 10:00 - 12:00 302. ** لینک
6 متون فقه* عباس سمواتي پنج شنبه 10:00 - 12:00 306. ** لینک
7 حقوق مالکيت معنوي سيد حسن شبيري پنج شنبه 12:00 - 13:00 302. ** لینک
8 مسائل جاري در حسابداري مسعود بختياري پنج شنبه 12:00 - 14:00 207. ** لینک
9 روانشناسي رشد کودکان استثنائي عليرضا محمدي آريا پنج شنبه 12:00 - 15:00 305. ** لینک
10 مسئوليت مدني رضاحسين گندم کار پنج شنبه 13:00 - 15:00 106. ** لینک
11 سمينار مسائل ترجمه   ايرانمنش پنج شنبه 13:00 - 15:00 202. ** لینک
12 سمينار(کارگاه آموزشي) سيد حسن شبيري پنج شنبه 13:00 - 15:00 302. ** لینک
13 بررسي موارد خاص در حسابداري حسين فاطمه کرباسي تلخابي پنج شنبه 14:00 - 16:00 207. ** لینک
14 ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي سيدمحمدرضا سبحاني پور پنج شنبه 14:00 - 16:00 102. ** لینک
15 حقوق حل و فصل اختلافات بين الملي محسن قدير پنج شنبه 14:00 - 16:00 307. ** لینک
16 مديريت منابع انساني پيشرفته حسن زارعي متين پنج شنبه 14:00 - 16:00 301. ** لینک
17 داده کاوي سيدابوالحسن نظام دوست پنج شنبه (هفته فرد) 15:00 - 19:00 201. ** لینک
18 حقوق ثبت اسناد سیدمحسن رضوی اصل پنج شنبه 15:00 - 17:00 106. ** لینک
19 روانشناسی یادگیری و تفکر محسن دیبائی صابر پنج شنبه 15:00 - 17:00 106. ** لینک
20 سمينار سيد حسن شبيري پنج شنبه 15:00 - 17:00 106. ** لینک
21 نقد و بررسي آثار ترجمه شده مهدي دهقاني فيروزآبادي پنج شنبه 15:00 - 17:00 202. ** لینک
22 روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت علي صابري پنج شنبه 16:00 - 18:00 108. ** لینک
23 متون حقوق عمومي به زبان خارجي 1 سيدعليرضا طباطبائي پنج شنبه 16:00 - 18:00 307. ** لینک
24 مديريت رفتار مصرف کننده محمد وليابيدگلي پنج شنبه 16:00 - 18:00 205. ** لینک
25 موضوعات پيشرفته در فيزيولوژي ورزشي محسن اکبرپوربنی پنج شنبه (هفته فرد) 16:00 - 19:00 لینک
26 حقوق مدني پيشرفته 2 محمدجواد بحريني پنج شنبه 17:00 - 19:00 103. ** لینک
27 حقوق مدني 2 ابراهيم دلشاد معارف پنج شنبه 17:00 - 19:00 306. ** لینک
28 حقوق اساسي سازمان هاي دولتي سيدعليرضا طباطبائي پنج شنبه 18:00 - 20:00 301. ** لینک
29 روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت حميد زارع پنج شنبه 18:00 - 20:00 102. ** لینک
30 مديريت رفتار مصرف کننده حسين معيني پنج شنبه 18:00 - 20:00 105. ** لینک
31 مبانی فقهی ثبت سیدمحمد موسوی پنج شنبه 19:00 - 21:00 105. **
لینک

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) چهارشنبه 21 اسفند- واحد خواهران

رديف نام درس نام استاد زمان برگزاري لینک کلاس مربوطه
1 دستور انگلیسی پیشرفته دکتر نفیسه عروجی جبرانی 08:00 - 09:30 301 لینک
2 جرم شناسي کودکان و نوجوانان دکتر مرضيه ديرباز چهارشنبه (هفته فرد) 08:00 - 09:30 302 لینک
3 راهنمايي و مشاوره تحصيلي استاد مرضيه مرادي چهارشنبه 08:00 - 09:30 301 لینک
4 حقوق اساسي(1) دکتر مهدي رئيسي چهارشنبه 08:00 - 09:30 201 لینک
5 حقوق تطبيقي استاد سيداحمد دهقاني چهارشنبه 09:45 - 11:15 302 لینک
6 آيين دادرسي مدني(1) دکتر جواد معتمدي چهارشنبه 09:45 - 11:15 203 لینک
7 تمرين عملي روش تحقيق در مشاوره (کارگاهي) دکتر اعظم زارع چهارشنبه 09:45 - 11:15 301 لینک
8 حقوق مالکیت فکری دکتر مهدي رئيسي چهارشنبه (هفته زوج) 09:45 - 11:15 103 لینک
9 آموزه هاي مشاوره اي در قرآن و حديث استاد مرضيه مرادي چهارشنبه 09:45 - 11:15 201 لینک
10 آمار توصيفي دکتر زينب مولوي چهارشنبه 09:45 - 11:15 202 لینک
11 کليات حقوق جزا دکتر مرضيه ديرباز چهارشنبه (هفته فرد) 09:45 - 11:15 104 لینک
12 اخلاق حرفه ای در  تعلیم و تربیت دکتر دیبائی جبرانی11:30 - 13:00 203 لینک
13 روانشناسی تحولی2 دکتر سروده جبرانی 11:00 - 12:30 201 لینک
14 ترجمه متون ادبي دکتر مهدي دهقاني فيروزآبادي جبرانی 11:30 - 13:00 202 لینک
15 متون حقوقي(1) متون حقوقي استاد بشري سادات امامي چهارشنبه 11:30 - 13:00 203 لینک
16 انديشه اسلامي 1 دکتر سيدعلي طباطبائي خواه چهارشنبه 11:30 - 13:00 302 لینک
17 روش تحقيق دکتر زينب مولوي چهارشنبه 11:30 - 13:15 202 لینک
18 آمار کاربردي 1 استاد سميه رزاقي چهارشنبه 11:30 - 13:30 105 لینک
19 حقوق تجارت(1) تجار و اعمال تجاري استاد محسن بوالحسني چهارشنبه 11:30 - 13:15 103 لینک
20 انديشه اسلامي 2 استاد سيدجلال رضوي مهر چهارشنبه 11:30 - 13:00 201 لینک
21 مالياتي 2 استاد نفيسه تقي زاده چهارشنبه 11:45 - 13:15 104 لینک
22 حسابداري صنعتي 2 دکتر فاطمه تلخابي چهارشنبه 13:30 - 16:00 103 لینک
23 روابط کار در سازمان دکتر حميده عباسي چهارشنبه 13:30 - 16:00 101 لینک
24 نرم افزار هاي کاربردي در حسابداري استاد نفيسه تقي زاده چهارشنبه 13:30 - 16:00 سايت لینک
25 حقوق خانواده در اسلام و ايران و کاربرد آن در مديريت استاد بشري سادات امامي چهارشنبه 13:30 - 15:00 102 لینک
26 متون روانشناسی به انگلیسی 1 دکتر زهره شهرستانی جبرانی 14:00 - 15:30 201 لینک
27 آيين دادرسي مدني(3) استاد محسن بوالحسني چهارشنبه 14:00 - 15:30 201 لینک
28 سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري دکتر مصطفي ملايي چهارشنبه 14:00 - 16:15 204 لینک
29 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 دکتر زينب مولوي چهارشنبه 14:00 - 16:30 202 لینک
30 ارتباط بين فرهنگ ها دکتر جعفر رحماني چهارشنبه 15:00 - 16:30 105 لینک
31 حقوق بين الملل خصوصي(2) استاد محسن بوالحسني چهارشنبه 15:45 - 17:15 201 لینک
32 حسابداري شرکت ها 1 استاد سميه صفدري چهارشنبه 16:00 - 18:30 102 لینک
33 کنترل هاي داخلي و نظام راهبردي شرکتي استاد علي بخشي چهارشنبه 16:00 - 18:30 103 لینک
34 تفسير موضوعي قرآن استاد صديقه فقيه حبيبي چهارشنبه 16:45 - 18:15 102 لینک
35 روابط صنعتي دکتر حميده عباسي چهارشنبه 16:45 - 19:15 302 لینک
36 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام دکتر عباس شفيعي چهارشنبه 16:45 - 19:00 104 لینک
37 مکاتبات تجاري و گزارش نويسي دکتر جعفر رحماني چهارشنبه 16:45 - 19:00 204 لینک
38 فيزيولوژي اعصاب و غدد دکتر کامبيز روشنائي حيدرآبادي چهارشنبه 17:00 - 18:30 203 لینک
39 حقوق تجارت(3) اسناد تجاري دکتر سيدمحمد امين زاده چهارشنبه 17:30 - 19:00 201 لینک
40 حقوق جزاي اختصاصي 1 دکتر مرضيه ديرباز چهارشنبه 17:30 - 19:00 سايت لینک
41 پزشکي قانوني دکتر حميد داودآبادي چهارشنبه (هفته زوج) 18:30 - 20:00 301
لینک

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 20 اسفند- واحد برادران

ردیف نام درس نام
استاد
نام خانوادگی
استاد
برنامه زمانی لینک
1 حرکات اصلاحي محمد مشهدي سه شنبه 09:30 - 11:00 301. ** لینک
2 آشنايي با فلسفه اسلامي محمدحسين ايران دوست سه شنبه 10:45 - 12:15 204. ** لینک
3 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي رضا فهيمي سه شنبه 11:15 - 12:45 207. ** لینک
4 زبان تخصصي 1 عباس مهران پور سه شنبه 11:30 - 13:00 106. ** لینک
5 يادگيري حرکتي مهدي فهيمي سه شنبه 13:15 - 14:45 301. ** لینک
6 حقوق اساسي 2 مهدي رئيسي سه شنبه 13:15 - 14:45 205. ** لینک
7 کاربرد آمار توصيفي در مديريت احسان محمدي ترکماني سه شنبه 13:15 - 14:45 307. ** لینک
8 روانشناسي شخصيت حميدرضا سعادت اظهر سه شنبه 13:15 - 14:45 207. ** لینک
9 مباحث اساسي در روانشناسي 1 جعفر آرشيد سه شنبه 13:15 - 14:45 201. ** لینک
10 حقوق کار مهدي رئيسي سه شنبه 15:00 - 16:30 107. ** لینک
11 حقوق بين الملل خصوصي 2 احمد عرفاني نسب سه شنبه 15:00 - 16:30 106. ** لینک
12 ادله اثبات دعوي سيدجعفر اسحاقي سه شنبه 15:00 - 16:30 205. ** لینک
13 روش تحقيق رضا ابروش سه شنبه 15:00 - 16:30 101. ** لینک
14 حقوق جزاي اختصاصي 1 محمد کشاورزي سه شنبه 15:00 - 17:30 302. ** لینک
15 مقدمات مکانيک حرکت انسان محسن اکبرپور بني سه شنبه 15:00 - 16:30 307. ** لینک
16 روانشناسي تربيتي جعفر آرشيد سه شنبه 15:45 - 17:15 207. ** لینک
17 حقوق کار مهدي رئيسي سه شنبه 16:45 - 18:15 102. ** لینک
18 مديريت مراکز آموزشي و فرهنگي رضا ابروش سه شنبه 16:45 - 18:15 306. ** لینک
19 سرپرستي و مديريت اردوها و کاروانهاي ورزشي مجتبي رمضان بيگي سه شنبه 16:45 - 18:15 307. ** لینک
20 ماليه عمومي محمدجلال گل دوست سه شنبه 17:00 - 18:30 103. ** لینک
21 روانشناسي سياسي مهدي مطهرنيا سه شنبه 17:30 - 19:00 204. ** لینک
22 حقوق جزاي اختصاصي 3 محمد کشاورزي سه شنبه 17:45 - 19:15 106. ** لینک
23 حقوق تجارت 4 سيدمحمد امين زاده سه شنبه 17:45 - 19:15 302. ** لینک
24 نگارش فارسي محسن اسماعيلي سه شنبه 17:45 - 19:15 202. ** لینک
25 مديريت مراکز آموزشي و فرهنگي رضا ابروش سه شنبه 18:30 - 20:00 305. ** لینک
26 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي محمدجلال گل دوست سه شنبه 18:30 - 21:00 306. ** لینک
27 مقدمات جامعه شناسي ورزشي احمد اسدي نيا سه شنبه 18:30 - 20:00 307. ** لینک
28 آيين دادرسي مدني 3 محسن بوالحسني سه شنبه 19:30 - 21:00 302. ** لینک
29 خواندن و درک مطلب پيشرفته مهدي دهقاني فيروزآبادي سه شنبه 19:30 - 21:00 202. ** لینک
30 حقوق و اقتصاد سيدمحمد امين زاده سه شنبه 19:30 - 20:30 108. **
لینک

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 20 اسفند- واحد خواهران

رديف نام درس نام استاد زمان برگزاري لینک کلاس مربوطه
1 حقوق کار استاد سيدعلي محمدحسيني نژاد سه شنبه 08:00 - 09:30 302 لینک
2 آسيب شناسي خانواده استاد سميه ساکت سه شنبه 08:00 - 09:30 301 لینک
3 ادبيات پايداري دکتر مهدي دهقاني فيروزآبادي جبرانی  09:45 - 11:15 101 لینک
4 حقوق اساسي(3) استاد سارا بشري سه شنبه 09:45 - 11:15 103 لینک
5 کابرد آزمون هاي هوش و استعداد در مشاوره دکتر اعظم بهرامي سه شنبه 09:45 - 11:15 301 لینک
6 حقوق بشر در اسلام استاد سيدعلي محمدحسيني نژاد سه شنبه 09:45 - 11:15 203 لینک
7 روان شناسي تحولي (2) استاد سميه ساکت سه شنبه 09:45 - 11:15 201 لینک
8 مديريت منابع انساني دکتر فاطمه بهادري سه شنبه 10:15 - 12:45 101 لینک
9 زبان انگليسي استاد زينب سادات پيمبرپور سه شنبه 10:30 - 13:00 202 لینک
10 آشنايي با نثر انگليسي استاد هادي آقاجاني جبرانی 11:30 - 13:00 101 لینک
11 مباني حسابداري مديريت دکتر فاطمه تلخابي سه شنبه 11:30 - 14:00 102 لینک
12 جرم شناسي استاد سارا بشري سه شنبه 11:30 - 13:15 105 لینک
13 حقوق مدني(4) الزامات خارج از قراردادها دکتر مرضيه صفدري سه شنبه 11:30 - 13:15 103 لینک
14 مسائل نوجوانان و جوانان استاد فهيمه خانعلي زاده سه شنبه 11:30 - 13:00 301 لینک
15 روش ها و فنون راهنمايي و مشاوره دکتر اعظم بهرامي سه شنبه 11:30 - 13:00 201 لینک
16 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت استاد سعيد مهدوي وفا سه شنبه 12:00 - 13:30 302 لینک
17 انديشه اسلامي 2 استاد مصطفي صرفي سه شنبه 12:45 - 14:15 104 لینک
18 مديريت توليد استاد معصومه کاظمي سه شنبه 13:30 - 16:00 103 لینک
19 مباني نظري ترجمه استاد زهره شهرستاني جبرانی 14:00 - 16:30 301 لینک
20 حقوق مدني(6) عقود معين قسمت(الف) دکتر مرضيه صفدري سه شنبه 14:00 - 16:30 302 لینک
21 حسابداري ميانه 2 استاد مرتضي کرمي سه شنبه 14:00 - 17:15 203 لینک
22 رياضي کاربردي دکتر علي رنجبري سه شنبه 14:15 - 16:45 201 لینک
23 حقوق جزاي اختصاصي 3 دکتر مرضيه ديرباز سه شنبه 14:30 - 16:00 104 لینک
24 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي دولت ها استاد سعيد مهدوي وفا سه شنبه 14:30 - 17:00 102 لینک
25 اصول حسابداري 2 دکتر فاطمه تلخابي سه شنبه 14:30 - 17:30 202 لینک
26 مباني حسابداري بخش عمومي استاد سميه صفدري سه شنبه 14:45 - 17:00 101 لینک
27 روانشناسي عمومي دکتر هدي لاجوردي سه شنبه 14:45 - 17:15 301 لینک
28 بازاريابي و مديريت بازار(با رويکرد اسلامي) استاد مهدي يزديان سه شنبه 15:00 - 17:15 204 لینک
29 مديريت توسعه دکتر حميده عباسي سه شنبه 15:15 - 17:15 سايت لینک
30 مباني نظري ترجمه استاد زهره شهرستاني جبرانی 15:45 - 17:15 301 لینک
31 روش تحقيق دکتر مجيد سليماني سه شنبه 16:15 - 17:45 105 لینک
32 قواعد فقه 2 استاد مصطفي صرفي سه شنبه 16:15 - 17:45 104 لینک
33 آيين دادرسي کيفري(2) استاد مهدي آقاجاني سه شنبه 17:00 - 18:00 302 لینک
34 حسابداري دولتي 2 استاد سميه صفدري سه شنبه 17:15 - 19:45 301 لینک
35 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت دکتر مونا جامي پور سه شنبه 17:30 - 20:00 201 لینک
36 اقتصاد خرد استاد سعيد مهدوي وفا سه شنبه 17:45 - 20:00 103
لینک

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) دوشنبه 19 اسفند- واحد خواهران

رديف نام درس نام استاد زمان برگزاري لینک درس مربوطه
1 ترجمه شفاهي 3 استاد مهري فيروز عليزاده دوشنبه 08:00 - 09:30 302 لینک
2 درآمدي بر ادبيات 2 استاد مريم مرادي دوشنبه 08:00 - 09:30 102 لینک
3 روانشناسي اعتياد استاد مهناز حيدري قرا دوشنبه (گروه A) 08:00 - 09:30 103 لینک
4 ترجمه متون علوم انساني از انگليسي استاد طاهره موحدي دوشنبه (گروه A) 08:00 - 09:30 101 لینک
5 متون روانشناسي به انگليسي 1 استاد مريم جمال نيک دوشنبه (گروه A) 08:00 - 09:30 203 لینک
6 دستور انگليسي پيشرفته استاد نفيسه عروجي دوشنبه 08:00 - 09:30 202 لینک
7 روانشناسي تحولي 1 دکتر مبين صالحي دوشنبه (گروه A) 08:00 - 09:30 301 لینک
8 کاربرد اصطلاحات و تغيير آنها در ترجمه استاد هادي آقاجاني دوشنبه 08:00 - 09:30 104 لینک
9 آزمون سازي زبان دکتر محبوبه مرشديان دوشنبه 09:45 - 11:15 302 لینک
10 ترجمه متون مطبوعاتي 1 استاد نفيسه عروجي دوشنبه 09:45 - 11:15 102 لینک
11 آزمون هاي روانشناختي 1 دکتر مبين صالحي دوشنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 103 لینک
12 واژه شناسي و اصطلاح شناسي دکتر سيدمحمد باقرزاده حسيني دوشنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 101 لینک
13 آسيب شناسي رواني 1 دکتر منصوره سادات چاوشي دوشنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 203 لینک
14 متون روانشناسي به انگليسي 1 استاد مريم جمال نيک دوشنبه 09:45 - 11:15 104 لینک
15 مهارت هاي شنيداري و  گفتاري پيشرفته استاد مهري فيروز عليزاده دوشنبه 09:45 - 11:15 202 لینک
16 ارتباط انسانی استاد سيدحميدرضا حسيني چاوشي دوشنبه 09:45 - 11:15 201 لینک
17 مباحث اساسي در روانشناسي 2 استاد ليلا محمودي دوشنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 301 لینک
18 نمونه نثر و شعر ساده استاد مريم مرادي دوشنبه 09:45 - 11:15 سايت لینک
19 تاريخ تربيت بدني و ورزش دکتر طاهره ندايي دوشنبه 10:30 - 12:00 105 لینک
20 بررسي آثار ترجمه شده اسلامي 2 دکتر محبوبه مرشديان دوشنبه 11:30 - 13:00 102 لینک
21 آسيب شناسي رواني 2 دکتر منصوره سادات چاوشي دوشنبه (گروه A) 11:30 - 13:00 103 لینک
22 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 دکتر مبين صالحي دوشنبه (گروه A) 11:30 - 13:00 201 لینک
23 گفت و شنود 3 استاد مهري فيروز عليزاده دوشنبه 11:30 - 13:00 204 لینک
24 مباني زبان شناسي دکتر سيدمحمد باقرزاده حسيني دوشنبه 11:30 - 13:00 202 لینک
25 روان شناسي شخصيت استاد ليلا محمودي دوشنبه 11:30 - 13:00 203 لینک
26 حرکت شناسي ورزشي استاد معصومه باغبان دوشنبه 12:15 - 13:45 302 لینک
27 روابط عمومي و بين الملل دکتر طاهره ندايي دوشنبه 12:15 - 13:45 105 لینک
28 مباحث اساسي در روانشناسي 2 استاد ليلا محمودي دوشنبه (گروه B) 13:15 - 14:45 203 لینک
29 آسيب شناسي رواني 2 دکتر مبين صالحي دوشنبه (گروه B) 14:00 - 15:30 201 لینک
30 متون مشاوره انگليسي (2) استاد زهره شهرستاني دوشنبه 14:00 - 15:30 301 لینک
31 آسيب شناسي رواني 1 دکتر منصوره سادات چاوشي دوشنبه (گروه B) 14:00 - 15:30 105 لینک
32 آناتومي بدن انسان دکتر ساره حسني دوشنبه 14:00 - 15:30 102 لینک
33 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي استاد مصطفي صرفي دوشنبه 14:15 - 15:45 103 لینک
34 جرم شناسی کودکان و نوجوانان دکتر مرضیه دیرباز جبرانی 15:00 - 16:30 103 لینک
35 اصول و فنون تهيه بودجه استاد مرتضي محمد علي نژاد شاني دوشنبه 15:00 - 16:30 104 لینک
36 نظريه هاي فرهنگي استاد روح الله عباس زاده دوشنبه 15:00 - 16:30 101 لینک
37 روانشناسي اعتياد استاد فاطمه حيدري ثابت دوشنبه (گروه B) 15:45 - 17:15 105 لینک
38 آسيب شناسي رواني (1) دکتر منصوره سادات چاوشي دوشنبه 15:45 - 17:15 201 لینک
39 متون روانشناسي به انگليسي 1 استاد زهره شهرستاني دوشنبه (گروه B) 15:45 - 17:15 202 لینک
40 حقوق ورزشي استاد حسن سلطاني دوشنبه 16:00 - 17:30 103 لینک
41 مقدمات مکانيک حرکت انسان دکتر صفورا صباغيان راد دوشنبه 16:00 - 17:30 302 لینک
42 توسعه فرهنگي دکتر مصطفي ملايي دوشنبه 16:45 - 18:15 104 لینک
43 بزهکاری اطفال1 دکتر مرضیه دیرباز جبرانی 16:45 - 18:15 105 لینک
44 انقلاب اسلامی استاد شیرمحمدی جبرانی 17:00 - 18:30 102 لینک
45 زبان فارسي دکتر بهيه احمدي بيدگلي دوشنبه (گروه B) 17:30 - 20:00 103 لینک
46 پويايي گروه استاد فاطمه حيدري ثابت دوشنبه 17:30 - 19:00 301 لینک
47 نظريه ها و فنون راهنمايي و مشاوره شغلي استاد علي اکبر رضاخو دوشنبه 17:30 - 19:00 202 لینک
48 روان شناسي تحولي (2) استاد ليلا سروده دوشنبه 17:30 - 19:00 204 لینک
49 حقوق و اخلاق ورزش استاد حسن سلطاني دوشنبه 17:45 - 19:15 302 لینک
50 اخلاق اسلامی استاد محمد اشعری جبرانی 19:00 - 20:15 302
لینک

مقالات دیگر...