کتاب نظریه عقد در فقه جعفری

نظریه عقد در فقه جعفری

نویسنده: علی بنایی

نوبت چاپ: اول، 1393

به همت موسسه آموزش عالی طلوع مهر


فقه اسلامی در دوران معاصر، تحولاتی مهم را از سر گذرانده است. تدوین موسوعه های فقهی، پرداختن به فقه مقارن و برگزاری کنفرانس های فقهی، جلوه هایی از این تحول است.

کتاب حاضر مشتمل بر هفت فصل در حوزه مطالعات فقه امامیه است و  نظریه عقد در فقه جعفری که حاوی اصول و امهات معاملات است، تشریح شده است. این کتاب  به انضمام اصلاح نامه فقهی می باشد