دوشنبه, 01 مرداد 1397

working moment porter«پیروزی های اقتصادی و ملی ارثی نیستند باید آنها را به وجود آورد.»
«استراتژی رقابت، شکست برنامه ریزی راهبردی!»

مطالعه بیشتر...
 

"نظریه های بازدارنده ها و انگیزه ها"

"اگر کسی برای شما کار می کند و در استخدام شما است از او استفاده کنید در غیر این صورت از شر او راحت شوید زیرا حقوق و پاداشی که به او می پردازید به زودی حق مسلم او می شود."

مطالعه بیشتر...
 

maslowwebgood72


برای اینکه ایده و نظریه ای را اجراپذیر نمود باید شخصیت و هویت فرد را شناخت و به آن احترام گذارد تا بتوان خواسته ها را تعبیر کرده و براساس آن عمل کرد بهترینو ارزشمندترین انگیزه های انسانی تحصیل هدف استکه با آموزش و رضایتمندی کارکنان به دست می آید.

مطالعه بیشتر...
 

"تغییر همواره خود در تغییر است البته با شتاب بیشتر."
"سیستم تنها یک مفهوم نیست، هوش زیستن، جهان هستی، طبیعت موجود، همه سیستم هستند و پیروی از یک نظام کلان دارند."

 

مطالعه بیشتر...