❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

اندیشمندان مدیریت

"Frederick Herzberg"

"نظریه های بازدارنده ها و انگیزه ها"

"اگر کسی برای شما کار می کند و در استخدام شما است از او استفاده کنید در غیر این صورت از شر او راحت شوید زیرا حقوق و پاداشی که به او می پردازید به زودی حق مسلم او می شود."

ادامه مطلب: "Frederick Herzberg"

"Abraham maslow"

maslowwebgood72


برای اینکه ایده و نظریه ای را اجراپذیر نمود باید شخصیت و هویت فرد را شناخت و به آن احترام گذارد تا بتوان خواسته ها را تعبیر کرده و براساس آن عمل کرد بهترینو ارزشمندترین انگیزه های انسانی تحصیل هدف استکه با آموزش و رضایتمندی کارکنان به دست می آید.

ادامه مطلب: "Abraham maslow"

"Russell Ackoff"

"تغییر همواره خود در تغییر است البته با شتاب بیشتر."
"سیستم تنها یک مفهوم نیست، هوش زیستن، جهان هستی، طبیعت موجود، همه سیستم هستند و پیروی از یک نظام کلان دارند."

 

ادامه مطلب: "Russell Ackoff"