دوشنبه, 01 مرداد 1397
ابتدا  //  پژوهش  //  سایر  //  نشریات مدیریت

modiriat farhangرتبه علمي:      علمي - پژوهشي (علوم انسانی)

دوره انتشار:      دوفصلنامه

موضوع:      مديريت

مطالعه بیشتر...
 

cheshandaze bazarganiرتبه علمي:      علمي - پژوهشي (علوم انسانی)

دوره انتشار:      فصلنامه

موضوع:      علوم انساني

مطالعه بیشتر...
 

tazehaye gahaneh bimehموضوع:      خبري ، آموزشي

دوره انتشار:      ماهنامه

زبان:      فارسي

مطالعه بیشتر...
 

eslam pajuhesh modiriatiموضوع: علمی، آموزشی، مذهبی

دوره انتشار:      فصلنامه

زبان:      فارسي
         

مطالعه بیشتر...
 

cheshandaze modiriate maliرتبه علمي:      علمي - پژوهشي (علوم انسانی)

دوره انتشار:      فصلنامه

زبان:      فارسي
    

مطالعه بیشتر...
 

حاضرین در سایت

ما 60 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم