چشم انداز مديريت صنعتي

cheshandaze modiriate sanatiموضوع:    علمی، پژوهشی، صنعتی

دوره انتشار: فصلنامه

زبان:       فارسي   

شمارگان:      500 نسخه  
      
صاحب امتياز:      دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
    
مدير مسئول:      دكتر حسن فارسيجاني
    
سردبير:      دكتر حسن فارسيجاني
    
مدير اجرايي:      دكتر شهريار عزيي
    
هيئت تحريريه:      دكتر محمد مدرس يزدي، دكتر عادل آذر، دكتر حسن فارسيجاني، دكتر علي اصغر انواري رستمي، دكتر بهروز دري، دكتر اكبر عالم تبريز، دكتر مسعود كسائي، د كتر حبيب الله مير غفوري، دكتر محمد رضا مهرگان، دكتر مهرداد مدهوشي
    
ويراستار فارسي:      رضا حريري
        
محل انتشار:      تهران
    
تلفن:      29903136 (021)
    
فاكس:      22431644 (021)
    
نشاني:      تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده مديريت و حسابداري، دفتر نشريات چشم انداز مديريت، كد پستي:1983963113
   
سايت اختصاصي:     fma.sbu.ac.ir
    
نشاني الكترونيك:     jimpsbuyahoo.com 

منبع: بانک اطلاعات نشریات کشور