اخبار تحصیلات تکمیلی

دانش آموختگان طلوع مهر

میثم فلاح اصل

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی

دانشگاه قم

 

 سید محسن منتظری راد

  قبولی در رشته حقوق بین الملل 

دانشگاه قم

 فاطمه رمضانی

  قبولی در رشته مدیریت دولتی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

 مهدی عافی

  قبولی در رشته حقوق خصوصی

دانشگاه قم

 

 محمدهادی صالح

  قبولی در رشته مدیریت دولتی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 
 

  صادق تقی پور

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی پردیس فارابی

دانشگاه تهران

 سید محسن منتظری راد

  قبولی در رشته فقه و حقوق خصوصی

دانشگاه علوم انتظامی

 

  علی اصغر صادقی

  قبولی در رشته مدیریت دولتی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

   خلیل حسینلو

  قبولی در رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی

دانشگاه شاهد

 علی مقدم پور

  قبولی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه قم

         

  سالار شفق خوشه مهر

  قبولی در رشته سیاست گذاری علم و فناوری

دانشگاه صنعتی شریف

  امیرحسین عزیزی

  قبولی در رشته کارآفرینی

دانشگاه تهران

  هادی ماشااللهی

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دانشگاه تهران

 حسن غفاری

  قبولی در رشته حسابداری

دانشگاه تهران

 

 حسین لطیفی

  قبولی در رشته 

دانشگاه شاهد

 
         

  محمد حسین زند

  قبولی در رشته 

دانشگاه شهید بهشتی

 مجید ابراهیمی

  قبولی در رشته 

دانشگاه قم

 

 داوود قربانی راد

  قبولی در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

دانشگاه تهران

 

 سیدجواد حسینی رئوف

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دانشگاه تهران

 

 مسعود نادری کلرود

  قبولی در رشته 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

         

  شیوا نخی مقدم

  قبولی در رشته 

دانشگاه قم

  مجید موموخانی

  قبولی در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

دانشگاه تهران

  رضا صالحی حاجی آبادی

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

دانشگاه تهران

 مجتبی قاسم عموییان

  قبولی در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

دانشگاه تهران

 

 حجت الله رضا قلی بیگی

  قبولی در رشته 

دانشگاه شهید بهشتی

 

         

  سعید محمدی

  قبولی در رشته 

دانشگاه شهید بهشتی

 مصطفی فریدی بچه آباد

  قبولی در رشته 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 سعید عادل

  قبولی در رشته 

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 سجاد محمدی

  قبولی در رشته 

دانشگاه قم

 

 محمدجواد الهی پور

  قبولی در رشته 

دانشگاه قم

 

         

 محمدتقی زارعی سهامیه

  قبولی در رشته 

دانشگاه کاشان

 فاطمه امانی همدانی

  قبولی در رشته مشاوره و راهنمایی

دانشگاه قم

 

 سیدمصطفی موسوی

  قبولی در رشته کارآفرینی سازمانی

دانشگاه تهران

 حسن رضازاده جویباری

  قبولی در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

دانشگاه تهران

 سیدمصطفی موسوی

  قبولی در رشته کارآفرینی سازمانی

دانشگاه تهران

         

  حامد خازنی

  قبولی در رشته مدیریت رسانه

دانشگاه تهران

 

 ابوالفضل غفوری

  قبولی در رشته زبان و ادبیات آلمانی

دانشگاه تهران

 

  سیده هاجر لاله پرور

  قبولی در رشته 

دانشگاه علامه طباطبایی

 مجتبی محمدی نژاد پاشاکی

  قبولی در رشته 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 مهسا رضایی قمی

  قبولی در رشته 

دانشگاه قم

 

         

  محمد شمسی

  قبولی در رشته 

دانشگاه کاشان

  علی ملک لی

  قبولی در رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانشگاه تهران

 مجید کارگر

  قبولی در رشته مدیریت دولتی

دانشگاه تهران

 

 محمدرضا کرباسچی

  قبولی در رشته 

دانشگاه تهران

 

  هادی قنبری

  قبولی در رشته 

دانشگاه خوارزمی تهران

   

 

 
   

 حسن مرزجونی

  قبولی در رشته 

دانشگاه کاشان

 محمدحسین مزیدی

  قبولی در رشته کارآفرینی

دانشگاه تهران

 یوسف نورمحمدی آذر

  قبولی در رشته 

دانشگاه تهران

 سیدحسین نجفی یزدی

  قبولی در رشته 

دانشگاه تهران

 

 مهدی محلاتی

  قبولی در رشته 

دانشگاه تهران

 
         

  شهید غبیشاوی

  قبولی در رشته 

دانشگاه تهران

  رضا سیفی

  قبولی در رشته مدیریت اجرایی

دانشگاه تهران

  سیدحسین سبحانی ثابت

  قبولی در رشته 

دانشگاه تهران

 میثم خلج

  قبولی در رشته 

دانشگاه تهران

 

  سیدهادی حسینی

  قبولی در رشته 

دانشگاه تهران

         

 حسن دیزجی

  قبولی در رشته 

دانشگاه تهران

 
       
         
 

جلسه دفاع با موضوع میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر اثربخشی خدمات ازمنظرکارکنان بانک صادرات برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر اثربخشی خدمات ازمنظرکارکنان بانک صادرات توسط مهدی بخشی پور دانشجوی
مقطع ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی با حضور اساتید از جمله دکتر جعفر رحمانی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات
مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.
ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر اثربخشی خدمات ازمنظرکارکنان بانک صادرات برگزار...

جلسه دفاع با موضوع طراحی مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی در بانک ها برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع طراحی مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی در بانک ها (مورد: بانک سپه استان قم) توسط بهروز زمانی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر احسان محمدی ترکمانی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع طراحی مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی در...

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر توسط حبیب جعفری دانشجوی مقطع ارشد رشته حقوق خصوصی با حضور اساتید از جمله دکتر علی محمد حکیمیان (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها