اخبار تحصیلات تکمیلی

جلسه دفاع با موضوع میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر اثربخشی خدمات ازمنظرکارکنان بانک صادرات برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر اثربخشی خدمات ازمنظرکارکنان بانک صادرات توسط مهدی بخشی پور دانشجوی
مقطع ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی با حضور اساتید از جمله دکتر جعفر رحمانی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات
مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.
ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر اثربخشی خدمات ازمنظرکارکنان بانک صادرات برگزار...

جلسه دفاع با موضوع طراحی مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی در بانک ها برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع طراحی مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی در بانک ها (مورد: بانک سپه استان قم) توسط بهروز زمانی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر احسان محمدی ترکمانی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع طراحی مدل عوامل موثر بر اینرسی سازمانی با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی در...

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر توسط حبیب جعفری دانشجوی مقطع ارشد رشته حقوق خصوصی با حضور اساتید از جمله دکتر علی محمد حکیمیان (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی با تکیه بر تحولات قانون مجازات مصوب 1392

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی با تکیه بر تحولات قانون مجازات مصوب 1392 توسط فاطمه بازوند دانشجوی مقطع ارشد رشته حقوق خصوصی با حضور اساتید از جمله دکتر محمدمهدی مقدادی (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی با تکیه بر تحولات قانون مجازات مصوب...

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها